Kategori...

E realizuar

VMRO-DPMNE: E-Kadastra

Vendosja e sistemit të plotë elektronik informatik të kadastrës si sistem i integruar dhe i vetëm në Republikën e Maqedonisë së mundëson lajmërim, përpunim, distribuim dhe qasje deri te të dhënat e azhurnuara të kadastrës së patundshmërive…

VMRO-DPMNE: Aplikacion elektronik për ankandet publike

Ky softuer përgatitet në bashkëpunim me USAID-in dhe ai do të zbatohet nga ana e komunave në përputhje me Ligjin për tokë ndërtimore. Me këtë do të mundësohet transparence më e madhe në menaxhimin e tokës ndërtimore, eliminimin e plotë të…

VMRO-DPMNE: Nauka.mk

Promovimi i arritjeve nga puna shkencore-hulumtuese do të përforcohet edhe me krijimin e portalit në internet nauka.mk, në të cilin, në bashkëpunim me hulumtuesit nga institucionet universitare dhe shkencore do të prezantohen rezultatet nga…

VMRO-DPMNE: Patent.mk

Inovacionet janë shtytësi kryesor për nxitjen e konkurrencës në ekonomi dhe zhvillimin e saj. Inovacioneve si pjesë përbërëse e aktiviteteve shkencore-hulumtuese do t’u kushtohet rëndësi edhe më e madhe. Stimulimi i mbrojtjes dhe i…

VMRO-DPMNE: Avancim i metodave për transplantim

Do të vazhdojmë me avancimin e metodave për transplantim të indeve dhe të organeve në shëndetësinë publike, me theks të veçantë në transplantimin e veshkëve dhe të mëlçisë. Për këtë qëllim, gradualisht do ta rrisim numrin e intervenimeve në…

VMRO-DPMNE: Faktoringu eksportues

Me këtë instrument financiar do t’u mundësohet kompanive që merren me eksport, që kërkesat e tyre për pagesa t’ia shesin Bankës maqedonase për përkrahje të zhvillimit (BMPZH), të zvogëluara për një sasi të caktuar. BMPZH-ja do të jetë në…

VMRO-DPMNE: E-shërbime për qytetarët

Do të mundësojmë që shërbimet tatimore elektronike të jenë në dispozicion edhe për personat fizikë. Me këtë projekt parashihet që të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të kenë mundësi që në mënyrë elektronike t’i dorëzojnë…

VMRO-DPMNE: Аkademi për gjykatës dhe prokurorë

Akademi dhe përmirësim i sistemit për përgatitjen e programeve për trajnim, krijimi i i sistemit për e-learning (mësim elektronik), përmirësimi i ueb-faqes së Akademisë (ridizajnimi dhe riorganizimi i saj), rritja e fondit të bibliotekës…