Kategori...

Duke u realizuar

VMRO-DPMNE: Qendra dimërore Kozhuf

Në Kozhuf do ta përfundojmë rrugën për qasje deri te qendra e skijimit dhe do të vazhdojmë me ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme për zhvillimin e qendrës për skijim Kozhuf. Bartës: Ministria për transport dhe lidhje. Arsyetim:…

VMRO-DPMNE: Banesa për fëmijët pa prindër

Në periudhën 2011-2015 do të vazhdojmë me zgjidhjen e vazhdueshme të çështjes së banimit dhe do të japim 120 shtëpi ose banesa të reja për fëmijët që kanë dalur nga Shtëpia për fëmijët pa prindër.  Arsyetim: Nga ana e Qeverisë së RM-së…

VMRO-DPMNE: Rrugë deri te manastiri Treskavec

Me ndërtimin e këtij aksi rrugor me gjatësi prej rreth 7,5 kilometrash dhe gjatësi të rrugës prej 6 metrash, do të sigurohet qasje e pandërprerë deri te lokaliteti kishtar-turistik Treskavec, prej qytetit të Prilepit, nëpërmjet Varoshit dhe…

VMRO-DPMNE: Mësim nëpërmjet lojës

Qëllimi i këtij projekti është të shfrytëzohet dëshira e fëmijëve për të luajtur dhe nëpërmjet lojërave t’u mundësohet përvojë e këndshme gjatë nxënies së materialit mësimor, ku nxënësit do të kënaqen dhe do të kyçen në mënyrë aktive.…

VMRO-DPMNE: Shteg për skijim në malin Vodno

Në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit do të mundësojmë ndërtimin e shtegut për skijim në malin Vodno, me të cilin qytetarët e Shkupit dhe të rrethinës, gjatë sezonit të dimrit, do të mund të kënaqen me bukuritë e sportit të skijimit. …

VMRO-DPMNE: Trajnime për shkathtësi elementare për TI

Përveç masave për avancimin e aftësive dhe shkathtësive për TI nëpërmjet procesit formal arsimor, parashihet edhe realizimi i trajnimeve për krijimin e shkathtësive elementare për TI për më të mëdhenjtë dhe për personat e tjerë, që nuk kanë…

VMRO-DPMNE: Qendër ditore për fëmijët me autizëm

Hapja e Qendrës ditore për fëmijët me autizëm në Republikën e Maqedonisë. Bartës: Ministria për punë dhe politikë sociale dhe vetëqeverisja lokale.  Arsyetim: Ministri për punë dhe politikës sociale, Spiro Ristovski, paralajmëroi hapjen e…