Kategori...

Premtime:Teknologjia informatike

VMRO-DPMNE: Siguri informatike

Miratimi i zgjidhjes ligjore për masa dhe standarde të sigurisë informatike, me të cilat do të konstatohen kriteret minimale për mbrojtjen e të dhënave të klasifikuara dhe jo të klasifikuara në sistemet informatike në Republikën e…

VMRO-DPMNE: E-Kadastra

Vendosja e sistemit të plotë elektronik informatik të kadastrës si sistem i integruar dhe i vetëm në Republikën e Maqedonisë së mundëson lajmërim, përpunim, distribuim dhe qasje deri te të dhënat e azhurnuara të kadastrës së patundshmërive…

VMRO-DPMNE: Softuer për sintezë të të folurit

Do të blihet zgjidhje softuerike për sintezë të të folurit në gjuhën maqedonase, i cili para së gjithash u dedikohet personave me shikim të dëmtuar, të cilët u qasen ueb-përmbajtjeve në gjuhën maqedonase. Qëllimi i kësaj mase është të…

VMRO-DPMNE: Trajnim për konceptin e-Qeveri

Do të realizohen trajnime të nëpunësve shtetërorë që nuk i takojnë fushës së TKI-së, për t’u njoftuar me konceptin e e-Qeverisë, për t’i kuptuar përparësitë e futjes në përdorim dhe ndërtimit të këtij koncepti, hapat e nevojshme për…

VMRO-DPMNE: Trajnime për shkathtësi elementare për TI

Përveç masave për avancimin e aftësive dhe shkathtësive për TI nëpërmjet procesit formal arsimor, parashihet edhe realizimi i trajnimeve për krijimin e shkathtësive elementare për TI për më të mëdhenjtë dhe për personat e tjerë, që nuk kanë…

VMRO-DPMNE: Kërkesë onlajn për kompensim me para

Modernizim i Agjencisë për punësim duke i përmirësuar ueb-shërbimet që ato të jenë në dispozicion më të madh për të gjithë qytetarët. Për implementimin e shërbimeve të APRM-së nëpërmjet internetit, siç janë: parashtrimi i kërkesës për…

VMRO-DPMNE: Klube për internet

Në periudhën 2011-2015 do të vazhdojmë me hapjen e 8 klubeve për internet në: Demir Hisar, Veles, Dellçevë, Strumicë, Berovë, Probishtip, Vallandovë dhe Strugë. Bartës: Ministria për shoqëri informatike dhe administratë. Buxheti: 100.000…

VMRO-DPMNE: Е-Demokracia

Krijimi i një ueb-portali për pjesëmarrjen e qytetarëve në ndërtimin e politikave publike, që do të mundësojë zbatim të teknologjive të informatikës dhe të komunikimit për përmirësimin e proceseve demokratike në vend. Bartës: Ministria për…