Kategori...

Premtime:Të rinjtë, sporti dhe edukata fizike

Negotina me terren të ri sportiv

Projekt: Ndërtimi  i terrenit të ri në Komunën e Negotinës. Në suaza të projektit për ndërtimin e njëqind terreneve të tenisit, talenteve tanë të rinj ju mundësojmë që të zhvillohen në tenist të ardhshëm profesionit, ndërsa njëkohësisht…