Kategori...

Zgjedhje lokale

Nuk ka çerdhe të re në Rasadnik

Projekt: Ndërtimi i kompleksit të ri të çerdhja ekzistuese në lagjen Rasadnik.  Komuna e Kisella Vodës do të ndërmerr aktivitete për ndërtimin e kompleksit të ri si rindërtimin e çerdhes ekzistuese në lagjen Rasadnik për 160 fëmijë.…

Shuto Orizare me ujësjellës të ri

Projekt: Furnizim me ujë për Shuto Orizaren. Përshkrim i projektit: Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit në vendbanimin Shuto Orizari më ndërtimin e stacionit të pompës te bul. "Bosnja dhe Hercegovina", tuba të ri të çuar deri të…

Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

  Projekt: Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në f. Topollçan. Do të ndërtojmë kopsht fëmijësh në f. Topollçan, me çka do të mundësohet një qasje më e madhe e fëmijëve nga mjediset rurale dhe integrimin e tyre të plotë në mjedisin shoqëror,…

Zërnovca me shesh të ri

Projekt: Ndërtimi dhe rregullimi i sheshit në f. Zërnovcë Përshkrimi i projektit: Nevoja për hapësirë publike për mbajtjen e ngjarjeve publike do të përmbushet me ndërtimin e sheshit në fshatin Zërnovc. Mjetet: 1.000.000,00 denarë.…