Kategori...

Hulumtohet

VMRO-DPMNE: Turistë vendorë

Do të vazhdojmë me përpjekjet, që përveç turistëve të huaj, në vendet tona turistik të rritet edhe numri i turistëve vendorë nëpërmjet reklamimit në mediumet vendore. Do të mundësojmë promovim më të madh të potencialeve kulturore dhe…

VMRO-DPMNE: Liria e mediumeve

Do të vazhdojmë me rrumbullakësimin e kornizës ligjore që të sigurojmë kushte në të cilat institucionet që janë kompetente për kontroll dhe rregullim të mediumeve do të vendosin zbatim të papenguar dhe joselektiv të rregullativës që të…

VMRO-DPMNE: Efikasiteti energjetik

Do të përgatisim ndryshime adekuate në Ligjin për ndërtim që të parashihet përgatitje e detyrueshme e studimit për efikasitet energjetik në fazën e projektimit të objektit. Do ta kompletojmë Rregulloren për efikasitet energjetik të…

VMRO-DPMNE: Xeherore për qymyr në Zhivojnë

Gjatë vitit 2012 do t’i përfundojmë edhe hulumtimet për xeherore të re për qymyr në Zhivojnë, e cila është e nevojshme për jetëgjatësinë e KXE Manastir (“REK Bitolla”). Kjo do të jetë xeherorja e parë në Maqedoni, ku qymyri do të nxirret…

VMRO-DPMNE: Barnatore në mjediset rurale

Do të hapen barnatore në 8 lokacione ku popullata duhet të udhëtojë edhe deri në 30 kilometra deri te barnatorja më e afërt. Barnatoret e reja do të hapen në: Staro Nagoriçan, Karbinc, Konçe – Komuna e Radovishit , Bogomillë në komunën e…

VMRO-DPMNE: HC Çebren dhe HC Galishte

Në fazën përfundimtare janë aktivitetet për tërheqjen e investitorit për ndërtimin e HC Çebren dhe HC Galishte, të cilat duhet të ndërtohen në periudhën që vjen. Ky projekt do të realizohet si investim i përbashkët i kompanisë shtetërore…

VMRO-DPMNE: Pjesa e hekurudhës Manastir – Kamenicë

Pjesa e hekurudhës Manastir – Kremenicë tani është jofunksionale, gjegjësisht nuk shfrytëzohet. Me realizimin e këtij projekti, hekurudha do të lëshohet në përdorim përsëri, me çka do të kontribuohet për përmirësimin e mundësive për…