Negotina me terren të ri sportiv

Asfaltohet rruga në Vasilevë

Në Butel janë ndërtuar tre fusha sporti

Është ndërruar çatia e kopshtit “Detelinka” në Gjorçe Petrov

Është rikonstruktuar pishina në Probishtip

Është ndërtuar fusha e sportit në Butel 1

Është rinovuar salla sportive në SHF “Gjorgjija Pulevski” në Aerodrom

Koçani vetëm në një pjesë ndau kanalizimin atmosferik nga ai fekal

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Dimitar Makedonski”

Nxënësit e SHF “Grigor Përliçev” u bënë me fushë tenisi

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Braqa Milladinovci” në Aerodrom

Gjelbërim në më shumë pjesë të Qendrës

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

Janë ndërtuar fushat e sportit në Pintija edhe në f. Draçevë

Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov

Komuna Qendër secilin vit shpërblen edukatoret dhe kujdestaret më të mira

Filloristët e Karposhit kanë ushqim dhe ekskursione një ditore falas