Koçani vetëm në një pjesë ndau kanalizimin atmosferik nga ai fekal

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Dimitar Makedonski”

Nxënësit e SHF “Grigor Përliçev” u bënë me fushë tenisi

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Braqa Milladinovci” në Aerodrom

Gjelbërim në më shumë pjesë të Qendrës

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

Janë ndërtuar fushat e sportit në Pintija edhe në f. Draçevë

Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov

Komuna Qendër secilin vit shpërblen edukatoret dhe kujdestaret më të mira

Filloristët e Karposhit kanë ushqim dhe ekskursione një ditore falas

Janë hapur kopshtet e fëmijëve në f. Orizare dhe f. Beli

Nuk ka më testim ekstern

Nxënësit nga Kratova u bën me sallë të re sportive

Është hapur kopshti i ri në Deksion

Kapishteci me park të ri

Është ndërtuar këndi i lojërave në fshatin Istibanja

Në Prilep janë ndërtuar 76 banesa sociale