Kategori...

I plotësuar

Janë siguruar para të mjaftueshme për parandalim dhe luftë kundër HIV-it dhe SIDA-s

Важноста на ова ветување во делот на превенцијата и лекувањето од ХИВ и Сида е мошне голема, бидејќи Република Македонија од минатата година беше оставена без донации од странство и требаше сама да ги покрие трошоците за оваа намена. До…

Është hapur zyra komunale në Vollkovë

Premtim: Zyrë e veçuar e komunës - Në territorin e Komunës Gjorçe Petroc ekzistojnë disa vende të cilat janë të veçuara nga ndërtesa dhe prej administratës komunale, me çka qytetarët nuk kanë qasjen e duhur deri te shërbimet komunale për…