Kategori...

Pjesërisht e realizuar

VMRO-DPMNE: “Çdokund të sigurt”

Rritja e ndjenjës së sigurisë, veprimi parandalues, por edhe efikasiteti më i madh gjatë zgjidhjes së veprave penale në të gjitha fushat mbeten në krye të listës së prioriteteve të qeverisë së VMRO-DPMNE-së. Me përfundimin e projektit…

VMRO-DPMNE: “Teatri i vjetër”

Me ndërtimin e “Teatrit të vjetër”, Republika e Maqedonisë për herë të parë do të fitojë një hapësirë bashkëkohore teatrore, ku do të kultivohen arti dhe kultura dhe do të realizohen përmbajtje nga veprimtaritë skenike-artistike me…

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i Muzeut arkeologjik

Me ndërtimin e Muzeut të ri Arkeologjik do të përmirësohet infrastruktura në këtë segment të kulturës, me ç’rast pas më shumë se 30 viteve do të krijohen kushte ruajtjen dhe prezantimin adekuat të trashëgimisë së pasur të tundshme kulturore…

BDI: Revitalizimi i Çarshisë së Vjetër të Shkupit

“Revitalizimi i Çarshisë së Vjetër të Shkupit”  Arsyetim: Është miratuar programi pesëvjeçar i cili përfshin katër fusha strategjike të zhvillimit – zanatet, turizmin e qëndrueshëm, kulturën dhe hotelierinë, si dhe tregtinë. Prioritete…

VMRO-DPMNE: Fermë ere në Bogdanc

VMRO-DPMNE në periudhën e ardhshme katërvjeçare do ta realizojë Projektin për ndërtimin e fermës së parë të erës, e cila do të vendoset në afërsi të Bogdancit. Është paraparë që ferma e erës të ketë fuqi të përgjithshme të instaluar prej…

VMRO-DPMNE: Realizimi i rekomandimeve të GREKO-s

Realizimi i rekomandimeve të GREKO-s për RM-në nga rrethi i tretë i evaluimit.  Arsyetim: Janë miratuar ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për financim të partive politike në drejtim të harmonizimit të legjislacionit vendor me…

VMRO-DPMNE: Inspektorat shtetëror për punë

Në periudhën e ardhshme: Do të vazhdojmë me mbikëqyrje të koordinuar, dinamike dhe profesionale të inspektimit, si të pavarur, ashtu edhe në bashkëpunim me inspektorate dhe organe të tjera shtetërore; Do të vazhdojmë me harmonizimin e…

VMRO-DPMNE: Projekti “Fshati maqedonas”

Aktivitetet për realizimin e këtij projekti janë në fazë të avancuar. Pritet që ndërtimi të fillojë në qershor të vitit 2011. Projekti do të realizohet në afërsi të manastirit “Shën Pantelejmon”, në afërsi të Shkupit dhe përfshin 12 shtëpi…

VMRO-DPMNE: Këshilli bujqësor

Do ta themelojmë Këshillin bujqësor si forum të përhershëm për dialog ndërmjet sektorit publik dhe atij privat, për bashkëpunim dhe përfshirje të pjesëmarrësve në procesin e vendimmarrjes për politikat që u dedikohen bujqve dhe përpunuesve…

VMRO-DPMNE: Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar

Pas përfundimit sukesshëm të fazës së parë të ndërtimit të sistemit për ujitje të rreth 3.700 hektarëve, do të fillojmë me investimin e ri prej 18 milionë eurosh, me të cilin do të sigurohet ujitja e e sipërfaqeve të reja të tokës bujqësore…