VMRO-DPMNE: Turistë vendorë

Do të vazhdojmë me përpjekjet, që përveç turistëve të huaj, në vendet tona turistik të rritet edhe numri i turistëve vendorë nëpërmjet reklamimit në mediumet vendore. Do të mundësojmë promovim më të madh të potencialeve kulturore dhe turistike të Maqedonisë në programet arsimore të vendit që janë në dispozicion për të gjitha gjeneratat. Bartës: Agjencia turistike nacionale e Maqedonisë në bashkëpunim me Ministrinë për ekonomi. [Afati: dhjetor 2012] Arsyetimi: Sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistikë i Republikës së…

VMRO-DPMNE: Regjistër i vetëm i ekonomive bujqësore

Bujqit nuk do të kenë nevojë që të nxjerrin fleta të pronësisë ose të posedimit. Me përfundimin e Regjistrit të vetëm të ekonomive bujqësore që do të jetë plotësisht funksional dhe i lidhur me Kadastrën për patundshmëri dhe Regjistrin e kafshëve në Agjencinë për ushqim dhe veterinari, bujqit nuk do të kenë nevojë të nxjerrin dëshmi për pronësinë e tokës që e punojnë. [Afati: dhjetor 2012] Arsyetimi: Në mungesë të informatave që janë në dispozicion publik në lidhje me këtë…

VMRO-DPMNE: Strategji nacionale për mbrojtjen e natyrës

Do të sjellim Strategji nacionale për mbrojtjen e natyrës; vlera – 300.000 euro (është siguruar donacion nga qeveria zvicerane prej 200.000 еurosh) [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave të marra nga Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor, në vitin 2013 do të fillojnë aktivitete iniciale për përgatitjen e strategjisë nacionale për mbrojtjen e natyrës. Linke: Kërkesë për qasje deri te informatat me karakter publik deri te Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor (pdf) Përgjigje për kërkesë për qasje deri…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim rrugës rajonale Kavadar – Mushov Grob

Ky aks rrugor me gjatësi prej 16,3 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash kalon edhe nëpërmjet rrugëve lokale lidhte me disa vendbanime edhe atë: Vatashë, Dabnisht, Begnisht, Kosani, Dragozel, Resavë dhe Stragoevë. Vlera e projektit është 2,6 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: qershor 2012] Arsyetimi: Rekonstruimi i rrugës rajonale Kavadar – Mushov Grob…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim rrugës rajonale Angjelci – Veljusa

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 3,1 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash do të mundësojë lidhje të vendbanimeve Angjelci, Veljusa dhe më tej në drejtim të Vodoçës dhe Banicës. Vlera e projektit është 700 mijë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Aktivitetet përgatitore për asfaltimin e rrugës rajonale Angjelci…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim rrugës rajonale Strugë – Dibër

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 27 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash i lidhë qytetet e Dibrës dhe Strugës, si dhe vendbanimet Otishani, Xhepishtë, Veleshtë dhe Vranisht të cilat gravitojnë te ky aks rrugor. Vlera e projektit është 4,6 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Të dhënat e…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim i rrugës rajonale Radovish – Konçe – Lubnicë

Rekonstruimi i këtij aksi rrugor në gjatësi prej 22 km me gjerësi të korsisë prej 6 metrash do të mundësojë lidhje të qytetit të Radovishit me vendbanimet Injevë, Dedinë, Rakotec, Konpe dhe Lubnicë. Vlera e projektit është 2,1 milionë euro, ndërsa mjetet janë siguruar nga huaja e marrë nga Bank Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe një pjesë është konfinancim nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. [Afati: prill 2012] Arsyetimi: Informata për fillimin e rindërtimit të kësaj rruge rajonale…

VMRO-DPMNE: Xeherore për qymyr në Zhivojnë

Gjatë vitit 2012 do t’i përfundojmë edhe hulumtimet për xeherore të re për qymyr në Zhivojnë, e cila është e nevojshme për jetëgjatësinë e KXE Manastir (“REK Bitolla”). Kjo do të jetë xeherorja e parë në Maqedoni, ku qymyri do të nxirret nëpërmjet mihjes nëntokësore. Vlerësimet fillestare janë se rezervat gjeologjike janë rreth 108 milionë tonë qymyr, ndërsa ELEM-i përgatiti dhe revidoi një projekt për hulumtime plotësuese të detajuara gjeologjike. Deri në fund të vitit 2011 do të fillojnë punët…

VMRO-DPMNE: Xeherore për qymyr dhe termoelektranë në Mariovë

Projekti kryesor do të jetë gati gjatë vitit 2012, dhe me rezultatet e fituara do të përgatitet një studim i fizibilitetit për ndërtimin e termoelektranës së rej prej 250-300 МW. Në bazë të këtyre rezultateve, gjatë vitit 2013 do të definohet edhe dinamika e realizimit të këtij projekti, vlera e të cilit fillimisht është vlerësuar në rreth 400-450 milionë euro. [Afati: 2012 për projektin kryesor, 2013 për definimin e projektit të ri] Arsyetimi: Sipas deklaratës së njeriut të parë të…

VMRO-DPMNE: Barnatore në mjediset rurale

Do të hapen barnatore në 8 lokacione ku popullata duhet të udhëtojë edhe deri në 30 kilometra deri te barnatorja më e afërt. Barnatoret e reja do të hapen në: Staro Nagoriçan, Karbinc, Konçe – Komuna e Radovishit , Bogomillë në komunën e Izvorit, Hanet e Mavrovës në Komunën e Rostushës, dhe në Vraneshticë dhe në Drugovë të Komunës së Kërçovës. Bartës: Ministria për shëndetësi dhe FSSHM-ja. [Afati: dhjetor 2012] Arsyetimi: Sipas informatave nga zëvendës-ministri për shëndetësi, online casino Jovica…

VMRO-DPMNE: Sjellje e Ligjit për shërbimin e prokurorive publike

Do të sjellim Ligj për shërbimin e prokurorive publike, me të cilin do të përcaktohen të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e të punësuarve në prokuroritë publike. [Afati: 2012] Arsyetimi: Edhe pse afati për realizimin e këtij premtimi ka kaluar, një ligj i këtillë akoma nuk është sjellë. Deri tani është dorëzuar vetëm propozimi i ligjit për shërbimin e prokurorive publike nga ana e Ministrisë për drejtësi. Sipas kësaj, mund të konstatohet se ky premtim nuk është realizuar. [Аzhurnuar më: 09.01.2013]…

VMRO-DPMNE: Linjë me anije Ohër – Pogradec

Hapja e linjës me anije Ohër – Pogradec. Do të ngrisim iniciativë për hapjen e linjës së rregullt ndërkufitare me anije Ohër – Pogradec me qëllim të rritjes së lidhjeve turistike ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë. Institucioni kompetent: Ministria për transprot dhe lidhje. [Afati: 2012] Arsyetimi: Linja me anije ndërmjet Ohrit dhe Pogradecit akoma nuk është hapur. Duke marrë parasysh se afati për realizimin e këtij premtimi ka kaluar, ai konsiderohet si i parealizuar.  [Аzhurnuar më: 11.01.2013] Linke: Ohrid Pres (11.08.2012): …