Vlerësimi i administratës vetëm në letër

Vlerësimi i punës së administratës publike rregullohet në përgjithësi me Ligjin për marrëdhëniet e punës, më detajisht me Ligjin për nëpunësin administrativ (LNA) dhe në masë më të vogël me Ligjin për të punësuarit publikë (LPP), thuhet në…