VMRO-DPMNE: Liria e mediumeve

Do të vazhdojmë me rrumbullakësimin e kornizës ligjore që të sigurojmë kushte në të cilat institucionet që janë kompetente për kontroll dhe rregullim të mediumeve do të vendosin zbatim të papenguar dhe joselektiv të rregullativës që të mundësohet pozitë e barabartë dhe e drejtë për të gjitha mediumet në treg, do të sigurohet respektim i Ligjit për marrëdhënie pune dhe të drejta sociale të gazetarëve në të gjitha mediumet elektronike dhe të shtypura, e gjithë kjo në funksion të forcimit…

VMRO-DPMNE: Efikasiteti energjetik

Do të përgatisim ndryshime adekuate në Ligjin për ndërtim që të parashihet përgatitje e detyrueshme e studimit për efikasitet energjetik në fazën e projektimit të objektit. Do ta kompletojmë Rregulloren për efikasitet energjetik të objekteve ndërtimore që të fillojë procesi i shënimit të objekteve ndërtimore në aspekt të karakteristikave të tyre energjetike. Do të definojmë edhe procedura për kontrolle energjetike dhe autorizim të kontrollorëve energjetikë, gjegjësisht me akte nënligjore do të parashohim standarde minimale, udhëzime dhe rregulla për mënyrën se…

Zoran Stavreski: 550 milionë euro investime të huaja

Në Republikën e Maqedonisë, në periudhë katërvjeçare, në formë të investimeve të huaja kanë hyrë një miliardë e 550 milionë euro. Kjo shumë është dyfish më e madhe se të hyrat e përgjithshme të kësaj forme në periudhën prej vitit 1990 deri në vitin 2005. [Data: 02.12.2012 | Burimi: Press 24] Komenti: Sipas të dhënave nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, shuma e përgjithshme e investimeve të huaja të drejtpërdrejta në periudhën prej vitit 2007 deri në vitin 2011…

Gjorgji Koxhobashiev: Rrritje për 61% e neto rrogës mesatare

Në vend që të kritikojmë, është e rendit të themi se që kur është në pushtet kjo qeveri, ka pasur rritje të rrogave. Rroga mesatare neto në Maqedoni është rritur për 61%, neto rroga në vitin 2006 ka qenë 12.600 denarë, ndërsa në vitin 2010 ajo arriti në 20.303 denarë. [Data: 14.11.2012 | Burimi: Sitel] Arsyetimi: Sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistikë i Republikës së Maqedonisë, neto rroga mesatare që është paguar në Maqedoni në vitin 2006 ka…

Marjanço Nikollov: Qeveria nuk ka asnjë projekt për energjetikë, gasifikim dhe infrastrukturë rrugore

Gjatë këtyre gjashtë viteve, kjo qeveri nuk mund të lavdërohet me asnjë projekt energjetik, as me gasifikim e as me ndërtim të rrugëve. [Data: 02.05.2012 | Burimi: TV Sitel] Arsyetim: Duke pasur parasysh faktin se detyrë e Vërtetmatësit është ta ndjekë dhe ta vlerësojë përmbushjen e premtimeve nga programi parazgjedhor i VMRO-DPMNE-së, kemi mundësi që në mënyrë të detajuar ta analizojmë punën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në këto tre fusha. Në fushën e energjetikës, prej vitit 2011 e…

Nikolla Todorov: Prej 1 prillit, PAP teste falas

PAP teste falas për të gjitha gratë në vend. Ministria për shëndetësi, prej 1 prillit, për fillim e fton dhe e njofton popullatën femërore të moshës 24 deri në 35 vjet, se fillon skriningu për zbulimin e hershëm të kancerit të qafës së mitrës. Pasi të përfshihen femrat e kësaj moshe, ftesë për PAP test do të marrin edhe femrat e moshës prej 36 deri në 60 vjet. [Data: 16.03.2012 | Burimi: Kanаl 5] Arsyetim: Në një pjesë të qyteteve…

Zoran Stavrevski: PBB-ja e vjetshme e Maqedonisë është ndër më të mirat në Evropë

Valon Saraqini: 1 milion e 500 mijë denarë për nxitjen e ndërmarrësisë te femrat

Nikolla Gruevski: Sipas FMN-së, ekonomia e Maqedonisë do të ketë rritje më të madhe në rajon

VMRO-DPMNE: Investimet publike

Edhe më tej do t’i rrisim investimet publike. Investimet në rrugë, ujësjellës, shkolla, spitale, në pajisje informatike, laboratore, objekte energjetike, pajisje të sigurisë, në objekte të kulturës, janë të rëndësishme për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Prandaj do të vazhdojmë me rritjen e pjesëmarrjes së investimeve kapitale në buxhet, deri në nivel që është karakteristike për vendet e BE-së. Investimet publike në buxhet u rritën prej 3,0% të BPV-së në vitin 2006, në 4,0% të BPV-së në vitin 2007, ndërsa…

VMRO-DPMNE: Kushte më të mira për investitorët

Është me rëndësi që të sigurohen kushte më të mira për të gjithë investitorët. Për investitorët vendas nëpërmjet tatimeve të ulëta, zvogëlimit të harxhimeve për punë (kontribute më të ulëta sociale, çmime më të ulëta të shërbimeve për marrje të licencave, lejeve, çertifikatave)  dhe përqindje të ulëta të kamatave. Për investitorët e huaj nëpërmjet kushteve të volitshme dhe stimulimeve për investim në TIRZ, por edhe jashtë tyre. Edhe për të parët edhe për të dytët, nëpërmjet zvogëlimit të burokracisë, procedurë…

VMRO-DPMNE: Harxhime joproduktive të kontrolluara

Rreptësisht do t’i kontrollojmë harxhimet joproduktive nag buxheti për vetuar, mobilje dhe të ngjashme. Sikurse edhe gjatë mandatit të kaluar, në vitin e parë të mandatit të ri, harxhimet për vetura dhe mobilje do të jenë të barabarta me zero. Përjashtim i vetëm do të jenë institucionet e reja ose ato të cilat zhvendosen në hapësira të reja. Arsyetim: Hulumtohet… Linke: Shpic. (10.12.2011). Koce Trajanovski do të ketë veturë të re sikurse Bijonsi. [Qasur më: 27.05.2011] Utrinski vesnik. (23.11.2010). Për…

VMRO-DPMNE: Heqja e deklaratave te noterët

Në këtë moment problem i madh është vërtetimi voluminoz i dokumenteve në notar gjatë hapjes së firmës. Prandaj, do ta ndryshojmë ligjin për shoqata tregtare, në drejtim të fshirjes së obligimit për vërtetim të deklaratave te noteri. Afati: dhjetor 2008.…

VMRO-DPMNE: Metabazë me të dhëna për personat juridikë

Sipas shembullit të Holandës, Austrisë dhe të vendeve skandinave, e filluam Projektin për krijimin e Metabazës së vetme me të dhëna për personat juridikë. Analizat në këto vendeve, treguan se 70% të të dhënave të cilat firmat ia japin sektorit publik, tashmë janë mbledhur nga ndonjë institucion shtetëror.(Afati – tetor 2010)…