Kategori...

Jokonsekuent

BDI: Reforma në banka

Reformat në sektorin bankar do të fokusohen në ristrukturim, konsolidim dhe koncentrim të sektorit bankar, gjegjësisht zvogëlimin e numrit të bankave dhe fuzionimin e tyre në banka më të mëdha. Arsyetim: Premtimi është jokonsekuent për…