Rruga “Vllae” me asfalt të ri

Rruga "Vllae". Foto: Faqja e Komunës në Facebook

 

Projekt: Asfaltimi i rrugës “Vllae” ( Afati 2017)

 

ARSYETIM:

Projekti: “Asfaltimi i rrugës “Vllae” është premtim i realizuar i kryetarit të komunës së Karposhit, Stevçe Jakimovski. Projekti është pjesë e programit të tij zgjedhor me të cilin konkurroi në zgjedhjet lokale 2013-2017, i quajtur si “Vizioni për Karposhin. Premtimi gjendet në pjesën e dedikuar për projektet e parapara në mandatin 2013-2017 për Bashkësi Urbane, “Vllae 1” ( faqe 35).Me 26.06.2017, në faqen oficiale të komunës në Facebook u publikua informacioni që është në vijim asfaltimi i rrugës Vllae.

 Asfaltimi në rrugën. Vllae në gjatësi prej 800 metër. Vlera e këtij projekti është 3,5 milion denarë. Realizues: “Ve Grup”

Dy ditë më vonë, me 28.06.2017, gjithashtu në faqen oficiale në Facebook-faqja e Komunës, u publikua fotografi me informacion që rruga Vllae është asfaltuar. Duke pas parasysh që mandati i kryetarit të Komunës Jakimovski është formalisht i mbaruar në maj të vitit 2017, por është vazhduar në zgjedhjet lokale të cilat duhet të mbahen me 15 tetor të vitit 2017, mund të përfundohet që premtimi i tij për asfaltim të rrugës Vllae është i realizuar.

 

BURIME:

  • Изборна програма за локални избори 2013-2017 година на Стевчо Јакимовски – Визија за Карпош (стр.34) [Пристапено на 29.06.2017]
  • Официјална Фејсбук страна на Општина Карпош (26.06.2017) , (28.06.2017) [Пристапено на 29.06.2017]

Vlerësoi: Аna Anastasovska