Kategori...

Premtime: Punët e jashtme

VMRO-DPMNE: Liria e mediumeve

Do të vazhdojmë me rrumbullakësimin e kornizës ligjore që të sigurojmë kushte në të cilat institucionet që janë kompetente për kontroll dhe rregullim të mediumeve do të vendosin zbatim të papenguar dhe joselektiv të rregullativës që të…

VMRO-DPMNE: Efikasiteti energjetik

Do të përgatisim ndryshime adekuate në Ligjin për ndërtim që të parashihet përgatitje e detyrueshme e studimit për efikasitet energjetik në fazën e projektimit të objektit. Do ta kompletojmë Rregulloren për efikasitet energjetik të…

VMRO-DPMNE: Programi IPARD

Do të vazhdojmë me përgatitjet për akreditimin e masave të mbetura nga Programi IPARD, gjegjësisht masës për ndihmë teknike, për të cilën presim akreditim deri në fund të vitit 2011. Me akreditimin e kësaj mase teknike do të mundësohet…