АNALIZË: Çka tregoi revizioni – si janë harxhuar paratë në DHP

Një pjesë e ish udhëheqësisë së DHP-së në festën e 22 vjetorit të formimit të drejtorisë. Foto: Ueb-faqja e DHP-së

 

Të hyrat të cila i publikoi revizori shtetëror për punë në Drejtorinë e të Hyrave Publike në vitin 2016, tregojnë një numër të madh të mungesave dhe rasteve të punës të cilat janë në kundërshtim me procedurat ligjore, shkruhet në analizën javore ekonomike të Portalb.mk.

Shkruan Aneta Dodevska

Shpenzim jo për qëllimet e parapara i parave që janë mbledhur nga tatimet e papaguara që janë zbuluar, vetëm për një të punësuar është paguar trajnim prej 10.500 еuro, e ai pastaj është larguar nga DHP-ja, vendime për zgjedhjen e ofruesit më të mirë gjatë furnizimeve publike brenda afateve që nuk janë përcaktuar me ligj. Këto janë një pjesë e konstatimeve që i publikoi revizori shtetëror për punën e Drejtorisë për të hyra publike në vitin 2016, shkruan analiza javore ekonomike e Portalb.mk.

“Me revizionin e kryer të raporteve financiare të DHP-së, revizori shtetëror shpreh mendim me rezervë për vërtetësinë dhe objektivitetin e raporteve financiare dhe për harmonizimin me rregullativën ligjore” – thuhet në raportin e ri të publikuar të revizionit.

 

SI JANË HARXHUAR PARATË NË DHP?

Me paratë e dedikuara për modernizimin dhe për blerjen e pajisjeve për administratën tatimore, janë paguar llogaritë për shërbime komunale. Kjo është njëra nga vërejtjet e para më serioze, e poashtu janë konstatuar edhe parregullsi që janë në kundërshtim me ligjin, të cilat janë theksuar në raportin e ri të publikuar të revizionit për punën e Drejtorisë për të hyra publike.

Janë bërë pagesa si rezultat i obligimeve të marra për faturat për shërbime komunale, për ngrohje, për komunikim dhe transport, në vlerë prej 2,6 milionë eurosh, që paraqet 64% të shpenzimeve të përgjithshme për vitin 2016. Gjendja e këtillë nuk është në përputhje me nenin 5 të Ligjit për Drejtorinë për të hyra publike, sipas të cilit mjetet e realizuara nga tatimet e zbuluara dhe të papaguara, si dhe ato nga kamatat e arkëtuara për tatimet që nuk janë paguar në kohë, duhet të shfrytëzohen për modernizimin, avancimin dhe blerjen e pajisjeve për punën e DHP-së, si dhe për stimulimin e punës së të punësuarve – thuhet në raportin e revizionit.

 

Deri në fund të dhjetorit të vitit 2016, DHP-ja ka pasur saldo të obligimeve të paarkëtuara në vlerë prej pothuajse 1,9 milionë eurosh, nga të cilat 65% nuk janë paguar në afatin e lejuar me ligj prej 60 ditësh, edhe pse më 31.12.2016 në llogari ka pasur mjete të pashfrytëzuara prej rreth 2,5 milionë eurosh.

Revizioni konstaton se saldoja e obligimeve të evidentuara më datë 31.05.2017 është zvogëluar dhe kap vlerën prej 318.455 еurosh. Revizori shtetëror rekomandon ndërmarrjen e masave për shfrytëzimin e mjeteve të realizuara nga tatimet e zbuluara dhe të papaguara, si dhe të të hyrave nga kamatat e arkëtuara për tatimet që nuk janë paguar në kohë.

 

ВРАБОТУВАЊА И ОБУКИ PUNËSIME DHE TRAJNIME

Për trajnimin e të punësuarve në Drejtorinë për të hyra publike, gjatë vitit 2016 janë harxhuar 27.800 еuro, nga të cilat 10.500 еuro janë harxhuar për trajnimin e vetëm një personi.

I njëjti person në vitin 2017 me marrëveshje është larguar nga DHP-ja – shkruan në raportin e revizionit.

Edhe përkundër obligimit ligjor për vlerësimin e të punësuarve gjatë vitit 2016, sipas konstatimeve të revizionit kjo nuk është bërë.

Në bazë të nenit 37 të Ligjit për DHP-në, nëpunësit tatimorë duhet të vlerësohen një herë në vit, më së voni deri në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm për vitin e kaluar. Të punësuarit që kanë status të nëpunësve administrativë detyrimisht duhet të vlerësohen një herë në vit, më së voni deri më 1 dhjetor të vitit aktual. Edhe përkundër obligimit ligjor për vlerësim të të punësuarve, DHP-ja nuk e ka bërë vlerësimin vjetor të punëtorëve për vitin 2016 – thuhet në raportin e revizorit shtetëror.

 

PROKURIME PUBLIKE

Me kontrollimin e mënyrës së realizimit të furnizimeve publike, në bazë të të cilave janë nënshkruar kontratat në vitin 2016, janë përfshirë 83% e vlerës së përgjithshme të kontratave të nënshkruara, gjegjësisht prej 807.000 еurove janë përfshirë 674.000 еuro.

  Vendimet për zgjedhjen e ofruesit më të mirë në pesë nga procedurat e realizuara për furnizime publike nuk janë marrë në afatin e përcaktuar me ligj” – thuhet në mes tjerash në raportin e revizionit.

Në disa furnizime të caktuara publike është konstatuar se është bërë evaluim i ofertave në bazë të kriterit që nuk ka qenë i paraparë, pastaj janë konstatuar disa paqartësi në dokumentacionin e tenderit në lidhje me furnizimin e internetit simetrik.

DHP-ja i bën thirrje personit përgjegjës që të ndërmarrë masa për respektimin konsekuent të dispozitave të Ligjit për furnizime publike.

 

ИМОТ И ЕВИДЕНЦИЈА PRONA DHE EVIDENCA

Në raportin financiar të DHP-së për vitin 2016 është evidentuar pronë në vlerë prej 2,2 milionë eurosh. Revizori thekson:

DHP-ja nuk disponon me fletëpronësi për objektin në të cilin është e vendosur drejtoria e përgjithshme e DHP-së. Me vendim të qeverisë, DHP-së i janë dhënë për shfrytëzim të përhershëm objekte ndërtimore në Manastir dhe në Prilep, për të cilat nuk janë ndërmarrë aktivitete për konstatimin dhe vlerësimin e vlerës së objekteve dhe evidentimin e tyre në evidencën e kontabilitetit të DHP-së. Objektet e dhëna janë evidentuar në evidencën materiale të DHP-së. Nuk është bërë sigurimi i objekteve ku është e vendosur DHP-ja për vitin 2016, që nuk është në përputhje me Ligjin për shfrytëzimin dhe disponimin me gjërat që janë në pronësi shtetërore – thekson revizori.

DHP-ja ka angazhuar person të autorizuar – vlerësues, që të bëjë vlerësim të pronës së patundshme në Manastir dhe në Prilep. Revizori ka vërejtje edhe sa i përket pronës së konfiskuar: “Nuk është krijuar evidencë kontabiliteti për rezervat e pronës së konfiskuar në tërësi”.

Pas vërejtjeve të dorëzuara në DHP në lidhje raportin e revizionit, një pjesë e tyre nuk janë pranuar, për shkak se, siç informon revizori, nuk janë pranuar dëshmi plotësuese që do t’i ndryshonin konstatimet, ndërsa një pjesë e vërejtjeve revizori i konsideron si njoftim për aktivitetet e ndërmarra për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara.

Raportet financiare që i ka analizuar revizori shtetëror e përfshijnë mandatin e tre drejtorëve të DHP-së, Kiril Minovski, Petar Esmerov dhe Anastasija Ilieska.

 

 

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Ky artikull është përgatitur në kuadër të Vërtetmatësit, projekt për rritjen e llogaridhënies dhe përgjegjësisë së politikanëve dhe partive përpara qytetareve, i realizuar nga Fondacioni Metamorphosis. Artikulli mundësohet me përkrahje të fondacionit jofitimprurës amerikan (NED - National Endowment for Democracy) dhe Fondit Ballkanik për Demokraci, projekt i Fondit Gjerman të Marshallit në SHBA (BTD – The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States), iniciativë e cila përkrah demokracinë, qeverisjen e mirë dhe integrimet euro-atlantike në Evropën Juglindore. Përmbajtja e recensionit është përgjegjësi e autorit dhe nuk i paraqet qëndrimet e Metamorphosis, National Endowment for Democracy, The Balkan Trust for Democracy, projekt i Fondit Gjerman të Marshallit në SHBA dhe partnerëve të tyre.