Vendimi i KGJRM-së për numrin minimal të përafërt të lëndëve që duhet t’i zgjidhë çdo gjykatës brenda një muaji

Vendimi i KGJRM-së për numrin minimal të përafërt të lëndëve që duhet t’i zgjidhë gjykatësi brenda një muaji Gjyqet e apelit, Gjyqin administrativ, Gjyqin e lartë administrative dhe Gjyqin Suprem të Republikës së Maqedonisë për vitin 2012. Institucione kompetente: Këshilli gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, Ministria për drejtësi. [Afati: 31.01.2012]

Indikatorë: Vendimi i sjellë nga ana e KGJRM-së.

Arsyetim:

Këshilli gjyqësor i Republikës së Maqedonisë në mbledhjen e mbajtur më 31.01.2012 e ka miratuar vendimin për numrin minimal të përafërt të lëndëve që duhet t’i zgjidhë gjykatësi brenda një muaji gjyqet themelore, gjyqet e apelit, Gjyqin administrativ, Gjyqin e lartë administrative dhe Gjyqin Suprem të Republikës së Maqedonisë për vitin 2012.

Gjyqi Suprem i Republikës së Maqedonisë

 • 16 lëndë penale;
 • REV – lëndë të revizionit – 17;
 • SRRG – e drejta për gjykim në afat të arsyeshëm kohor – 20 lëndë;

Gjyqi i lartë administrativ

 • Konteste administrative të shkallës së dytë – 45 lëndë
 • Lëndë kundërvajtëse 170

Gjyqi administrativ

 • Lëndë fusha pronësore juridike, kadastra dhe arsimi – 40 lëndë;
 • Lëndë nga fusha e nga fusha e  денационализација, експропријација, деекспропријација и трансформација – 33 lëndë;
 • Lëndë nga fusha e urbanizimit, ndërtimtarisë, menaxhimit me ujërat, bujqësia, ekonomia, komunikacioni dhe lidhjet, lojërat e fatit dhe radiodifuzioni – 40 lëndë;
 • Lëndë nga e drejta pensionale dhe të drejta të tjera nga sigurimi pensional dhe invalidor, të drejta që kanë të bëjnë me sigurimin shëndetësor, të drejta që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen dhe kontrollin shëndetësor sanitar, masat mbikëqyrëse të inspektorëve të punës – 40 lëndë;
 • Lëndë nga fusha e furnizimeve publike, të drejta që kanë të bëjnë me papunësinë, të dhënat publike, tatimet, kontributet, marrëdhëniet e punës, akcizat, shkarkimi nga detyraт, аvokatët, ekonomia, konkurrenca, regjistri qendror, qasja në informatat me karakter publik – 40 lëndë;
 • Lëndë nga fusha e taksave doganore, kompensimeve, çështjeve statutore, pasaportave, veturav, armëve, të drejta nga pronësia industriale dhe të drejtat autoriale, çështjet bankare, koncesionet, mbrojtja e subjekteve afariste, energjetika, mbrojtja e përmendoreve; – 40 lëndë;
 • Lëndë kundërvajtëse – 170

Gjyqet e apelit

1. Materia penale:

 • PA ( Penale, pas ankesës) – 22 lëndë;
 • PAM (Penale, të mitur pas ankesës) – 28 lëndë;
 • PKO (Penale, kriminaliteti i organizuar) – 2 lëndë;
 • KPA (30 lëndë për një)
 • Kundërvajtje – 80 lëndë;

2. Materia civile:

 • CA (civile, pas ankesës) – 26 lëndë;
 • MPA (marrëdhëniet e punës pas ankesës) – 26 lëndë;
 • KTA (konteste tregtare pas ankesës) – 26 lëndë;

Gjyqet themelore me kompetencë kryesore në materien penale:

 • Penale, të rritur – 17 lëndë;
 • Penale, të mitur – 20 lëndë;
 • Hetim – 17;
 • Veprime të caktuara hetimore – 40;
 • Kundërvajtje -150 lëndë;
 • Ekzekutimi i sanksioneve, lëndë të ndryshme penale dhe masa për sigurim – 40 do të konsiderohet si 1 lëndë e përfunduar;
 • Vendimet e Këshillit penal – 50 vendime do të konsiderohen si 1 lëndë e përfunduar penale;

Gjyqet themelore me kompetencë kryesore në materien civile:

 • Vlerë e vogël – 30  lëndë;
 • Konteste pronësore – 17 lëndë;
 • Konteste familjare – 25 lëndë;
 • Konteste të punës – 25 lëndë;
 • Urdhëresat për pagesë pas ankimimit – 25 lëndë;
 • Lëndë të trashëgimisë të zgjidhura nga gjyqi – 50 lëndë;
 • Ndarja fizike – 17 lëndë;
 • VLK të tjera – 30  lëndë;
 • Gjykatës për falimentim – 15 lëndë;
 • Likuidime – 60 lëndë;
 • LKNI – 25 lëndë
 • Masa për sigurim të VLK – (3 për 1)

Gjyqet themelore me kompetencë të zgjeruar në materien penale:

 • Penale, të rritur – 17 lëndë;
 • Penale, të mitur – 20 lëndë;
 • Hetim – 17;
 • Veprime hetuese – 40;
 • Kundërvajtje – 150 lëndë;
 • Ekzekutimi i sanksioneve, lëndë të ndryshme penale dhe masa për sigurim – 40 do të konsiderohen si 1 lëndë e përfunduar;
 • Vendimet e Këshillit penal – 50 vendime do të konsiderohen si 1 lëndë e përfunduar penale;
 • Pesëshe – gjykim në këshill prej 5 anëtarësh – 1 për kryetarin e këshillit;
 • Gjyqet në të cilat gjykatësit merren me lëndë nga kriminaliteti i organizuar dhe hetim nga kriminaliteti i organizuar, – 1 lëndë në muaj për një gjykatës;
 • KP- PKO ( procedura paraprake jashtë shqyrtimit kryesor për lëndë penale nga kriminaliteti i organizuar) – 50 do të konsiderohen 1 lëndë kontestuese;
 • KRIOK – 1 lëndë në muaj për një gjykatës

Gjyqet themelore me kompetencë kryesore në materien civile:

 • Vlerë e vogël – 30  lëndë;
 • Konteste pronësore – 17 lëndë;
 • Konteste familjare – 25 lëndë;
 • Konteste të punës – 25 lëndë;
 • Konteste tregtare – 25 lëndë;
 • Urdhëresat për pagesë pas ankimimit – 25 lëndë;
 • Lëndë të trashëgimisë të zgjidhura nga gjyqi – 50 lëndë;
 • Ndarja fizike – 17 lëndë;
 • VLK të tjera – 30  lëndë;
 • Gjykatës për falimentim – 15 lëndë;
 • Likuidime – 60 lëndë;
 • LKNI – 25 lëndë
 • Masa për sigurim të VLK – (3 për 1)

Linke:

 • Këshilli gjyqësor i Republikës së Maqedonisë (31.01.2012): ОVendim [Qasur më: 15.05.2012]

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.