Kategori...

Konkrete

VMRO-DPMNE: HC Çebren dhe HC Galishte

Në fazën përfundimtare janë aktivitetet për tërheqjen e investitorit për ndërtimin e HC Çebren dhe HC Galishte, të cilat duhet të ndërtohen në periudhën që vjen. Ky projekt do të realizohet si investim i përbashkët i kompanisë shtetërore…

BDI: Hapja e dy çerdheve të reja

Këtë vit do të hapen edhe dy çerdhe të reja, njëra në Likovë, dhe tjetra në Saraj, ku do të mund të regjistrohen fëmijët shqiptarë.  Arsyetim: Në publik ose në mediume nuk ka asnjë informatë për hapjen e çfarëdo qofët çerdheje në Saraj…

VMRO-DPMNE: Ndihmë në të holla për invalidët

Qytetarët që kanë dëmtim të shikimit mbi 98 përqind dhe ata që kanë 100% pengesa trupore, do të marrin ndihmë në të holla nga shteti në vlerë prej 7.000 denarësh në muaj. Këtë të drejtë do ta shfrytëzojnë prej 1 korrikut të vitit 2012.…

VMRO-DPMNE: Bazë e bankënotave të falsifikuara

Do të formojmë Bazë të bankënotave të falsifikuara me mundësi për shkëmbim të informatave me baza të ngjashme nga vendet e tjera.  Arsyetim: Sipas dokumentit zyrtar të Qeverisë së RM-së, E thënë – E kryer: Llogaridhënie për punën e…

VMRO-DPMNE: Banesa për fëmijët pa prindër

Në periudhën 2011-2015 do të vazhdojmë me zgjidhjen e vazhdueshme të çështjes së banimit dhe do të japim 120 shtëpi ose banesa të reja për fëmijët që kanë dalur nga Shtëpia për fëmijët pa prindër.  Arsyetim: Nga ana e Qeverisë së RM-së…

VMRO-DPMNE: E-fatura

Firmave që sigurojnë mallra dhe shërbime për institucionet shtetërore do t’u mundësohet që faturat për pagesë t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike. Të gjitha institucionet shtetërore duke filluar nga ministritë deri te shkollat dhe spitalet…

VMRO-DPMNE: E-Kadastra

Vendosja e sistemit të plotë elektronik informatik të kadastrës si sistem i integruar dhe i vetëm në Republikën e Maqedonisë së mundëson lajmërim, përpunim, distribuim dhe qasje deri te të dhënat e azhurnuara të kadastrës së patundshmërive…

VMRO-DPMNE: “Çdokund të sigurt”

Rritja e ndjenjës së sigurisë, veprimi parandalues, por edhe efikasiteti më i madh gjatë zgjidhjes së veprave penale në të gjitha fushat mbeten në krye të listës së prioriteteve të qeverisë së VMRO-DPMNE-së. Me përfundimin e projektit…

VMRO-DPMNE: “Teatri i vjetër”

Me ndërtimin e “Teatrit të vjetër”, Republika e Maqedonisë për herë të parë do të fitojë një hapësirë bashkëkohore teatrore, ku do të kultivohen arti dhe kultura dhe do të realizohen përmbajtje nga veprimtaritë skenike-artistike me…

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i Muzeut arkeologjik

Me ndërtimin e Muzeut të ri Arkeologjik do të përmirësohet infrastruktura në këtë segment të kulturës, me ç’rast pas më shumë se 30 viteve do të krijohen kushte ruajtjen dhe prezantimin adekuat të trashëgimisë së pasur të tundshme kulturore…