ANALIZË: Revizioni në Komunën e Strugës – llogaria e bllokuar që nga viti 2010!

Llogari e bllokuar, rritje e detyrimeve financiare, procese gjyqësore – seri lëshimesh, mospërputhje dhe veprime në kundërshtim me legjislacionin pozitiv zbulon revizioni shtetëror në funksionimin e komunës së Strugës në vitin 2018. Gjetjet e raporteve të revizionit për Strugën i referohen një periudhe në të cilën komuna drejtohet nga kryetari Ramiz Merko. “Raportet financiare nuk e paraqesin gjendjen e vërtetë dhe objektive, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të komunës së Strugës në llogarinë e buxhetit themelor. Transaksionet dhe informacionet financiare, të pasqyruara në raportet financiare të llogarisë në buxhetin themelor, nuk janë në përputhje me legjislacionin përkatës, udhëzimet dhe praktikat e përcaktuara.” – theksojnë revizorët, shkruan analiza javore ekonomike e Portalb.mk

Shkruan: Aneta Dodevska

Komuna e zhytur në krizë financiare…

Në vazhdimësi, për më shumë se gjashtë muaj, që nga viti 2010 llogaria e Komunës së Strugës është e bllokuar. Përkundër kësaj situate, kryetarët që e kanë drejtuar komunën nuk kanë marrë vendim për të deklaruar paqëndrueshmëri financiare, thotë revizori shtetëror.

“Në një periudhë prej gjashtë muajsh, vazhdimisht çdo muaj, në fund të muajit, shuma totale e detyrimeve të papaguara mbi 60 ditë tejkalon 80% të të ardhurave të realizuara të buxhetit bazë të komunës nga viti i kaluar “- thuhet në raportin e revizorit.

Me gjithë situatën e vështirë financiare, të shoqëruar me llogarinë e bllokuar, qeveria komunale po vepron kundër ligjeve.

“Financon projekte të reja kapitale dhe investime që janë në rritje çdo vit, rregullisht zhvillon procedura të furnizimeve publike që i rrisin detyrimet financiare, kryetarët e komunave nuk kanë miratuar një plan masash për të kapërcyer paqëndrueshmërinë financiare”- thonë revizorët.

Me masën e qeverisë për të kapërcyer problemet financiare me të cilat përballen autoritetet lokale, në vitin 2018 ata premtuan 2.2 milion euro për të shlyer një pjesë të detyrimeve të komunave, në shumën prej pothuajse 4.3 milion euro.

Dështime buxhetore, koncesione problematike të plazheve…

Revizorët zbulojnë dobësi dhe boshllëqe serioze në hartimin dhe realizimin e buxhetit të qeverisjes lokale. Gjegjësisht, në krahasim me të ardhurat e parashikuara vitin e kaluar, ato ishin vetëm 60.56%, që sipas revizionit tregon vlerësim joreal të të ardhurave në përputhje me legjislacionin. Një seri dobësish revizorët zbulojnë gjithashtu kur inspektojnë të dhënat e kontabilitetit dhe tatimeve. Vitin e kaluar, komuna e Strugës ka arkëtuar gati 1.2 milion euro nga tatimi i pronës.

“Regjistri i pasurive të patundshme nuk është azhurnuar plotësisht, gjegjësisht prona është rivlerësuar në vitin 2007, për shumicën e ndërtesave të legalizuara prona nuk është regjistruar në regjistrat e taksave, janë përgatitur zgjidhje tatimore të cilat nuk janë regjistruar për arsyen se janë parashikuar për dorëzim, asnjë paralajmërim i rregullt nuk u jepet të gjithë tatimpaguesve për kërkesat e tatimit në pronë, shërbimi i çrregullt i vendimeve të marra nga punonjësit në Komunë dhe nga ana tjetër një numër i madh i tatimpaguesve që jetojnë jashtë. Gjendjet e mësipërme kanë një ndikim në tërësinë e mbledhjes së të ardhurave tatimore të cilat janë një burim i rëndësishëm për komunën”- thekson revizioni.

Në vitin 2018, komuna paraqiten si palë e paditur në 44 padi për kompensim, kompensim të shpronësimit dhe baza të tjera si debitor me një borxh kryesor prej 1 milion euro. Nga ana tjetër, Komuna e Strugës si paditës paraqitet në 9 padi në të cilat kërkon 2.3 milion euro.

“Llogaria e komunës që nga 8 prilli 2019 është bllokuar për 5 milion euro, borxhi kryesor, kamata e mbledhur, shpenzime gjyqësore dhe ekzekutive”-shprehet revizori dhe shënon se megjithëse disa nga detyrimet janë paguar, agjenti i përmbarimit nuk e ka tërhequr urdhrin e përmbarimit nga Thesari, duke rrezikuar të njëjtën detyrim për të paguar dy herë.

Problematike për revizorët janë një pjesë e koncesioneve të dhëna për plazhet në Rivierën e Strugës. Në qershor të vitit 2016 kundër 10 qiramarrësve të cilët nuk i ka respektuar dispozitat e marrëveshjeve të nënshkruara është ngritur padi në Gjykatën Themelore  të Strugës.

“Për 2 qiramarrës të plazheve procedura e paraqitjes së një kërkese penale është ndërprerë dhe plazhi as nuk ka filluar të funksionojë, për një qiramarrës ka një vendim të formës së prerë por personi juridik as nuk ekziston fare. Me shtatë qiramarrësit e tjerë të plazheve, paditësi dhe i pandehuri arritën marrëveshje miqësore për të zgjidhur mosmarrëveshjen me marrëveshje gjyqësore dhe borxhet e papaguara duhet të paguhen me këste. Tre prej këtyre qiramarrësve nuk kanë filluar as procesin e shlyerjes së detyrimeve të tyre”, thuhet në raportin e revizorëve.

Komuna e Strugës ka përgatitur dy projekte të infrastrukturës: e para për rindërtimin e kryqëzimit ekzistues me katër korsi midis rrugës rajonale Strugë-Dibër dhe bashkimit me rrugën rajonale Drslajca dhe projektin e dytë për rindërtimin e kryqëzimit me tre korsi midis rrugës Strugë-Qafëthanë dhe rrugës “Mareshali Tito”  në Strugë. Ministria e Transportit dhe Lidhjeve jep Miratimin për ndërtim për këto projekte dhe NP “Rrugët Shtetërore” gjithashtu jep pëlqimin, por për shkak të llogarisë së bllokuar komunale, projektet problematizohen.

“Në njoftimin me shkrim, NP distancohet nga çfarëdolloj detyrimi financiar për realizimin e këtyre projekteve, përfshirë shpronësimin e tokës, nuk mban përgjegjësi në rast të ndonjë procesi gjyqësor” thuhet në raportin e revizionit  dhe shtohet:

“Në kushtet kur llogaria e komunës është e bllokuar, marrja përsipër e detyrimeve për ndërtimin e një pjese të rrugës shtetërore, ekziston rreziku i detyrimeve financiare të paparashikuara kur realizohen”.

Revizorët gjithashtu zbulojnë se nuk ka marrëveshje me ndërmarrjet publike që përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella, si dhe pagesën e mjeteve për ruajtjen e higjienës publike pa një lloj dhe fushë të caktuar të punës, më pas inventari i pasurive dhe detyrimeve është i paplotë dhe jo cilësor. Për pjesën e gjetjeve të revizorëve personi përgjegjës, kryetari ka paraqitur vërejtje të cilat u vlerësuan nga revizorët si raporte të veprimeve që duhet të ndërmarrën për të kapërcyer situatën dhe disa nga vërejtjet nuk u pranuan fare.

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

>Vërtetmatësit, projekt për rritjen e llogaridhënies dhe përgjegjësisë të politikanëve dhe partive politike përpara qytetareve, i realizuar nga Fondacioni Metamorphosis Artikulli mundësohet me përkrahje të fondacionit jofitimprurës amerikan (NED - National Endowment for Democracy). .

Your email address will not be published.