Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, ekspozimi i përgjithshëm kreditor i bankave ndaj popullatës ka qenë 2,3 miliardë euro dhe kjo paraqet rritje në krahasim me vitin 2016 kur ka qenë në nivel prej 2,1 miliardë euro. Pra, viti bankar 2017 përfundoi me rritje të kreditimit në krahasim me vitin 2016, ose në fund të dhjetorit plasmani kreditor i bankave ka qenë 4 miliardë e 856 milionë euro. Në strukturën valutore dominojnë kreditë në denarë me pjesëmarrje prej 83,7%, ndërsa pjesa tjetër prej 16,2% janë kredi në deviza. Niveli i kredive jofunksionale apo problematike, vitin e kaluar ka qenë 304,7 milionë euro.