VMRO-DPMNE: Standarde për TI në institucionet shtetërore

Përcaktimi i masave të sigurisë dhe rekomandime për mbrojtjen dhe zhvillimin e sistemeve të TI-së, zbatimi i të cilave do të jetë i domosdoshëm nga ana e institucioneve shtetërore. Bartës: Ministria për shoqëri informatike dhe administratë. Buxheti: 25.000 euro. [Afati: dhjetor 2011]

Arsyetim:

Është përgatitur dokumenti “Informatë për standardet për TI në institucionet shtetërore” nga ana e Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë, i cili është publikuar në tetor të vitit 2011.

Linke: