Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

Janë rindërtuar vetëm disa pjesë të rrugëve në Qendër

Shumë kopshte në Gjevgjeli me pullaze të reja

Nga 60 të premtuara, vetëm dhjetëra ndërtesa në qendër me fasada energjetike

Komuna Gjorçe Petrov nuk i ka përfunduar të gjithë planet e detajuara urbanistike

Vonon ndërtimi i shkollës fillore në lagjen e Prilepit “Stoçen Pazar”

Rrjeti i gazit në Strumicë ende është duke u ndërtuar

Pas premtimeve të shumta, Tetova ende pa makineri filtruese të ujit

Vonon ndërtimi i stacionit të pastrimit në Strumicë

Qendra sportive “Novo Lisiçe” u bë me sallë fitnesi modern, por jo edhe me sallën e premtuar të boksit

Ndërtimi i autostradës së re Kërçovë – Ohër, ende në fazën fillestare

Nuk është përfunduar plotësisht rruga ‘172’ në Tetovë

Vonon kadastra e gjelbërt në Shkup, për përgatitjen e të cilës po pritet një dekadë të tërë

Shkolla në Kapishtec është duke u ndërtuar

Edhe pas përfundimit të punimeve, fsh. Nerasht vazhdon të ket probleme me ujin e pijshëm

VMRO-DPMNE dhjetë vite premton kartela shëndetësore dhe rekomandime elektronike

Nuk u përfundua ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Mateç