Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Kavadar me vonesë prej tre vitesh

Filloi rregullimi i Lumit të Vinicës

Përmendorja e Nënë Terezës në sheshin e Shkupit ende është duke u ndërtuar

Lëshohen në përdorim stacioni për grumbullimin e mbeturinave në Tetovë

Veles me stadium qyteti, por jo edhe me tribun dhe shteg atletike

Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

Janë rindërtuar vetëm disa pjesë të rrugëve në Qendër

Shumë kopshte në Gjevgjeli me pullaze të reja

Nga 60 të premtuara, vetëm dhjetëra ndërtesa në qendër me fasada energjetike

Komuna Gjorçe Petrov nuk i ka përfunduar të gjithë planet e detajuara urbanistike

Vonon ndërtimi i shkollës fillore në lagjen e Prilepit “Stoçen Pazar”

Rrjeti i gazit në Strumicë ende është duke u ndërtuar

Pas premtimeve të shumta, Tetova ende pa makineri filtruese të ujit

Vonon ndërtimi i stacionit të pastrimit në Strumicë

Qendra sportive “Novo Lisiçe” u bë me sallë fitnesi modern, por jo edhe me sallën e premtuar të boksit

Ndërtimi i autostradës së re Kërçovë – Ohër, ende në fazën fillestare

Nuk është përfunduar plotësisht rruga ‘172’ në Tetovë