Masat e realizuara në administratën publike nga Plani “3-6-9”

Orar fleksibil i punës për administratën

Qeveria formalisht e ka përmbushur Planin 3-6-9 në pjesën e mediumeve për tre muajt e parë

Shuto Orizare me ujësjellës të ri

Dibra me treg të ri pas dy vitesh vonesë

Është asfaltuar rruga lokale në fshatin Odri

Shfuqizohet taksa radiodifuzive

Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

Kuvendi miratoi Ligjin për pagë minimale 12.000 denarë

Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Zërnovca me shesh të ri

Nxënësit e SHF “Koço Racin” në f. Petrovec do të ndjekin mësimet në shkollën e re

Është asfaltuar rruga kryesore në fshatin Neproshten

Banorët e Prilepit me stacion të ri të autobusëve

Janë asfaltuar rrugët në fshatin Simnicë

Nxënësit në Miravci me sallë të re sportive