Është formuar njësia për ndalim të kontrabandës me emigrantë dhe tregtisë me njerëz


Nuk ka Komision të pavarur dhe efikas për antikorrupsion


Nuk janë bërë reforma në Komisionin për Mbrojtje nga Diskriminimi


Një pjesë e madhe shfrytëzuesve të buxhetit i kanë publikuar llogaritë përfundimtare në internet


Nuk ka filluar rikonstruktimi i ujësjellësit në Komunën e Haraçinës


Nuk janë zvogëluar dënimet për ofendim dhe shpifje në një euro


Nuk është formuar departamenti gjyqësor për vepra penale për persona me kompetenca policore


Procedura për formimin e avokatit të policisë është duke u realizuar


Janë bërë hapa për rritje të transparencës në administratën publike


Shillegov promovoi projektin “Fidane për çdo fëmijë”


Për qytetarët të shtrenjta, për buxhetin gjyqësor të vogla – taksat gjyqësore ende nuk janë ulur


Nuk është vendosur parimi i votimit të dyfishtë në gjyqësor


Mandatet e rizgjedhjes së kryeministrit nuk janë kufizuar


LSDM nuk ka emëruar avokat populli për energjinë


Është hapur zyra komunale në Vollkovë


Qyteti i Shkupit akoma nuk e ka mbyllur rrugën rreth lumit Vardar, afër QTQ-së


Qeveria premtoi dhe realizoi “Llogarimatësin”


Fëmijët e prindërve të vetëm në Shtip me qëndrim pa pagesë nëpër kopshte