Ende nuk ka filluar ndërtimi i kolektorit të djathë fekal në lumin Vardar


Kuvendi miratoi Ligjin për pagë minimale 12.000 denarë


Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri


Asgjë nga vendbanimi elitar “Gradina” në Prilep


Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento


Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes


Nuk është ndërtuar “Qendra e Kongresit” në Ohër


Zërnovca me shesh të ri


Nxënësit e SHF “Koço Racin” në f. Petrovec do të ndjekin mësimet në shkollën e re


Nuk është ndërtuar tregu i kafshëve


Nuk janë vendosur kolektorët diellor nëpër shkolla në Gjorçe Petrov


Është asfaltuar rruga kryesore në fshatin Neproshten


Banorët e Prilepit me stacion të ri të autobusëve


Tetovarët akoma presin transportin publik


Zona industriale në Vizbegovë nuk është urbanizuar dhe nuk ka infrastrukturë


Reçica e Vogël ende pa shkollë fillore


Nuk është ndërtuar zona industriale në fshatin Reçicë, Kumanovë


Asgjë nga projekti “ARM shtëpia ime e vërtetë”