Masat e realizuara në administratën publike nga Plani “3-6-9”


Nuk është zgjedhur anëtari i Këshillit të Prokurorëve Publik


Orar fleksibil i punës për administratën


Qeveria formalisht e ka përmbushur Planin 3-6-9 në pjesën e mediumeve për tre muajt e parë


Nuk ka çerdhe të re në Rasadnik


Shuto Orizare me ujësjellës të ri


Nuk është ndërtuar sistemi i kanalizimit në Komunën e Tearcës


Dibra me treg të ri pas dy vitesh vonesë


Është asfaltuar rruga lokale në fshatin Odri


Shfuqizohet taksa radiodifuzive


Nuk është hapaur vendkalim kufitar Sanakos-Dragash me Kosovën


Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh


Ende nuk ka filluar ndërtimi i kolektorit të djathë fekal në lumin Vardar


Kuvendi miratoi Ligjin për pagë minimale 12.000 denarë


Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri


Asgjë nga vendbanimi elitar “Gradina” në Prilep


Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento


Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes