Është rikonstruktuar pishina në Probishtip


Është ndërtuar fusha e sportit në Butel 1


Veles me stadium qyteti, por jo edhe me tribun dhe shteg atletike


Turistët në Ohër numërohen me gishta, ndërsa taksa paguhet, por me subvencione


Është rinovuar salla sportive në SHF “Gjorgjija Pulevski” në Aerodrom


Koçani vetëm në një pjesë ndau kanalizimin atmosferik nga ai fekal


Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Dimitar Makedonski”


Nxënësit e SHF “Grigor Përliçev” u bënë me fushë tenisi


Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”


Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”


Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Braqa Milladinovci” në Aerodrom


Gjelbërim në më shumë pjesë të Qendrës


Rruga “Vllae” me asfalt të ri


Janë ndërtuar fushat e sportit në Pintija edhe në f. Draçevë


Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet


Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom


Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov


Komuna Qendër secilin vit shpërblen edukatoret dhe kujdestaret më të mira