Ende nuk ka filluar ndërtimi i kolektorit të djathë fekal në lumin Vardar

Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri

Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

Asgjë nga vendbanimi elitar “Gradina” në Prilep

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Zërnovca me shesh të ri

Nxënësit e SHF “Koço Racin” në f. Petrovec do të ndjekin mësimet në shkollën e re

Nuk është ndërtuar zona industriale në fshatin Reçicë, Kumanovë

Nuk është ndërtuar salla sportive në Butel 2

Nxënësit në Miravci me sallë të re sportive

Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Kavadar me vonesë prej tre vitesh

Filloi rregullimi i Lumit të Vinicës

Nuk është ndërtuar çerdhja regjionale për fëmijë në Komunën e Tearcës

Asfaltohet rruga në Vasilevë

Rruga “Dame Gruev” nuk u shndërrua në bulevard

Në Butel janë ndërtuar tre fusha sporti