Është rikonstruktuar pishina në Probishtip

Është ndërtuar fusha e sportit në Butel 1

Veles me stadium qyteti, por jo edhe me tribun dhe shteg atletike

Është rinovuar salla sportive në SHF “Gjorgjija Pulevski” në Aerodrom

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Dimitar Makedonski”

Hapësira para QT Bunjakovec nuk është rregulluar si zonë urbane

Nxënësit e SHF “Grigor Përliçev” u bënë me fushë tenisi

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Mandatet përfunduan – kolektori i mbeturinave për Gullmovën, Shemshovën dhe Gërçecin, ngelet i papërfunduar

Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Braqa Milladinovci” në Aerodrom

Gjelbërim në më shumë pjesë të Qendrës

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

Është ndriçuar lugina në fshatin Novo Sellë

Janë ndërtuar fushat e sportit në Pintija edhe në f. Draçevë

Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov