VMRO-DPMNE: Përcaktimi i çmimeve të vetme dhe referente për barnat

VMRO-DPMNE: Harta e shërbimeve shëndetësore dhe mbulimi i rajoneve

Sipas modelit francez, institucionet shëndetësore shpërndahen sipas hartës mjekësore, dhe për çdo rajon do të përgatisim plan strategjik rajonal për mbrojtje shëndetësore. Në fakt, në këtë mënyrë do të mundësohet rritja e rolit të rajoneve, ndërsa komunat në mënyrë aktive do të kyçen në sistem dhe do të mund t’i caktojnë problemet. Rajonet do të përgatisin politikë nacionale për rregullimin e numrit të mjekëve sipas specialitetit të tyre. Me këtë do të mundësojmë plotësim të nevojave të banorëve sipas rajoneve. …

VMRO-DPMNE: Program i integruar parandalues në bazë të sëmundjeve prioritare

VMRO-DPMNE: Rikonstruksioni i institucioneve shëndetësore publike

VMRO-DPMNE: Përgatitje për ndërtimin e Qendrës së re klinike në Bardovc

VMRO-DPMNE: Blerja e pajisjeve jomedicinale për spitalet dhe klinikat

VMRO-DPMNE: Blerja dhe vënia në përdorim e pajisjeve më bashkëkohore mjekësore

VMRO-DPMNE: Renovim i Shtëpive të shëndetit

VMRO-DPMNE: Sistem i integruar shëndetësor informatik dhe kartelë elektronike shëndetësore

VMRO-DPMNE: Rrugë deri te manastiri Treskavec

VMRO-DPMNE: Sistem për matjen e efikasitetit të punës së institucioneve shëndetësore dhe Komitet nacional për financim

VMRO-DPMNE: Të gjitha barnat do të jenë në dispozicion të pacientëve nëpër spitale

Nikolla Gruevski: Buxheti për shëndetësi është 7 miliardë më i lartë se sa në kohën e LSDM-së

Dje kishim kritikë se është zvogëluar buxheti për shëndetësinë, por harrojnë të thonë se ai është 7 miliardë denarë më i lartë se sa që ka qenë në kohën e LSDM-së. [Data: 10.05.2012| Burimi: Televizioni Sitel] Arsyetim: Në buxhetin e vitit 2012, për Fondin për shëndetësi janë paraparë 22 625 000 000 denarë. Për të njëjtën linjë, në vitin 2006 (viti i fundit kur ka qenë në pushtet LSDM-ja) janë ndarë 15 878 000 000 denarë. Dallimi është pak më…

VMRO-DPMNE: Qendër nacionale për mjekësi urgjente

VMRO-DPMNE: Qendër për caktim me telefon të pranimeve dhe të kontrollimeve të qytetarëve

VMRO-DPMNE: Njësite të mjekësisë urgjente për kryerje të triazhit (përzgjedhjes) së të sëmurëve urgjentë

VMRO-DPMNE: Program i ri edukativ për specializim në mjekësinë urgjente