Janë siguruar para të mjaftueshme për parandalim dhe luftë kundër HIV-it dhe SIDA-s

Qytetarët ende nuk mund të gjejnë barna me receta në gjysmën e dytë të muajit

Qeveria ende nuk ka ndërmarrë masa për mjekim pa pagesë

Nuk janë rritur pagat për të punësuarit në shëndetësi

Nuk është zvogëluar koha e pritjes për operacion të kataraktit

Nuk është ndërtuar poliklinika në Komunën Ilinden

Spitali i përgjithshëm në Kërçovë, një projekt i viteve ’90 asesi të përfundojë

VMRO-DPMNE dhjetë vite premton kartela shëndetësore dhe rekomandime elektronike

Duhanpirësit ende e presin aplikacionin për llogaritje të buxhetit

Pacientëve ende ju jepen receta dhe udhëzime të shtypura në letër

VMRO-DPMNE: Rikonstruimi i Shtëpisë të shëndetit Kriva Pallankë

Është paraparë rikonstruim dhe adaptim i hapësirës së bodrumit me sipërfaqe prej 500 m2, në të cilin do të vendoset gjendra e urgjencës, ambulanta, laboratori,  pjesa për larjen e rrobave dhe sterilizim, toaletet dhe garderobe për personelin. Gjithashtu, do të bëhet edhe ndërrimi i dyshemeve, tavaneve, shtresave të murit, dyerve dhe dritareve, si dhe ndërrimi i instalimit të përgjithshëm. Në suaza të objektit të njejtë do të kryhet edhe ndërrim i çatisë dhe konstrukcionit të çatisë dhe do të bohet…

VMRO-DPMNE: 12 mijë denarë për shërim jashtë vendit

Do ta ndryshojmë Dispozitën për lartësinë e participimit gjatë shërimit jashtë vendit, gjegjësisht do të mundësojmë që shuma maksimale e pjesëmarrjes së personit të siguruar të jetë 12.000 denarë. Me nënshkrimin e marrëveshjeve me spitalet e huaja dhe me ndryshimet përkatëse të ligjeve dhe të akteve nënligjore, do t’i lirojmë personat e siguruar nga Maqedonia nga pagesa e participimit e cila tani është 20% e vlerës së operimit jashtë vendit. Efekti do të jetë që do t’u jepet fund apeleve…

VMRO-DPMNE: Sjellje e Ligjit për shërbimin e prokurorive publike

Do të sjellim Ligj për shërbimin e prokurorive publike, me të cilin do të përcaktohen të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e të punësuarve në prokuroritë publike. [Afati: 2012] Arsyetimi: Edhe pse afati për realizimin e këtij premtimi ka kaluar, një ligj i këtillë akoma nuk është sjellë. Deri tani është dorëzuar vetëm propozimi i ligjit për shërbimin e prokurorive publike nga ana e Ministrisë për drejtësi. Sipas kësaj, mund të konstatohet se ky premtim nuk është realizuar. [Аzhurnuar më: 09.01.2013]…

VMRO-DPMNE: Kartelë elektronike shëndetësore

Me kartelën elektronike shëndetësore do të zëvendësohet libreza prej letre dhe kartonat e kaltërt. Personat e siguruar dhe firmat nuk do të kenë nevojë të vijnë te njësitë rajonale të FSSHM-së. Bartës: Ministria për shëndetësi dhe FSSHM-ja. [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave nga mediumet, prej ditës së enjte (19.07.2012) do të fillojë dhënia e kartelave elektronike shëndetësore, të cilat pritet të hyjnë në funksion në fillim të vitit të ardhshëm. Kartelat elektronike do të kushtojnë 250 denarë, gjegjësisht 100 denarë…

VMRO-DPMNE: Ngritja e kualitetit të shërbimeve shëndetësore

VMRO-DPMNE: Kontroll mobil 24 orësh nga FSSHM-ja

VMRO-DPMNE: Qendër për të rritur që janë të sëmurë nga fibroza cistike

VMRO-DPMNE: “In Vivo (inseminime)”