Qeveria ende nuk ka ndërmarrë masa për mjekim pa pagesë

Nuk janë rritur pagat për të punësuarit në shëndetësi

Nuk është zvogëluar koha e pritjes për operacion të kataraktit

Nuk është ndërtuar poliklinika në Komunën Ilinden

Spitali i përgjithshëm në Kërçovë, një projekt i viteve ’90 asesi të përfundojë

VMRO-DPMNE dhjetë vite premton kartela shëndetësore dhe rekomandime elektronike

Duhanpirësit ende e presin aplikacionin për llogaritje të buxhetit

Pacientëve ende ju jepen receta dhe udhëzime të shtypura në letër

VMRO-DPMNE: Rikonstruimi i Shtëpisë të shëndetit Kriva Pallankë

Është paraparë rikonstruim dhe adaptim i hapësirës së bodrumit me sipërfaqe prej 500 m2, në të cilin do të vendoset gjendra e urgjencës, ambulanta, laboratori,  pjesa për larjen e rrobave dhe sterilizim, toaletet dhe garderobe për personelin. Gjithashtu, do të bëhet edhe ndërrimi i dyshemeve, tavaneve, shtresave të murit, dyerve dhe dritareve, si dhe ndërrimi i instalimit të përgjithshëm. Në suaza të objektit të njejtë do të kryhet edhe ndërrim i çatisë dhe konstrukcionit të çatisë dhe do të bohet…

VMRO-DPMNE: 12 mijë denarë për shërim jashtë vendit

Do ta ndryshojmë Dispozitën për lartësinë e participimit gjatë shërimit jashtë vendit, gjegjësisht do të mundësojmë që shuma maksimale e pjesëmarrjes së personit të siguruar të jetë 12.000 denarë. Me nënshkrimin e marrëveshjeve me spitalet e huaja dhe me ndryshimet përkatëse të ligjeve dhe të akteve nënligjore, do t’i lirojmë personat e siguruar nga Maqedonia nga pagesa e participimit e cila tani është 20% e vlerës së operimit jashtë vendit. Efekti do të jetë që do t’u jepet fund apeleve…

VMRO-DPMNE: Sjellje e Ligjit për shërbimin e prokurorive publike

Do të sjellim Ligj për shërbimin e prokurorive publike, me të cilin do të përcaktohen të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e të punësuarve në prokuroritë publike. [Afati: 2012] Arsyetimi: Edhe pse afati për realizimin e këtij premtimi ka kaluar, një ligj i këtillë akoma nuk është sjellë. Deri tani është dorëzuar vetëm propozimi i ligjit për shërbimin e prokurorive publike nga ana e Ministrisë për drejtësi. Sipas kësaj, mund të konstatohet se ky premtim nuk është realizuar. [Аzhurnuar më: 09.01.2013]…

VMRO-DPMNE: Kartelë elektronike shëndetësore

Me kartelën elektronike shëndetësore do të zëvendësohet libreza prej letre dhe kartonat e kaltërt. Personat e siguruar dhe firmat nuk do të kenë nevojë të vijnë te njësitë rajonale të FSSHM-së. Bartës: Ministria për shëndetësi dhe FSSHM-ja. [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave nga mediumet, prej ditës së enjte (19.07.2012) do të fillojë dhënia e kartelave elektronike shëndetësore, të cilat pritet të hyjnë në funksion në fillim të vitit të ardhshëm. Kartelat elektronike do të kushtojnë 250 denarë, gjegjësisht 100 denarë…

VMRO-DPMNE: Ngritja e kualitetit të shërbimeve shëndetësore

VMRO-DPMNE: Kontroll mobil 24 orësh nga FSSHM-ja

VMRO-DPMNE: Qendër për të rritur që janë të sëmurë nga fibroza cistike

VMRO-DPMNE: “In Vivo (inseminime)”

VMRO-DPMNE: Përcaktimi i çmimeve të vetme dhe referente për barnat

VMRO-DPMNE: Harta e shërbimeve shëndetësore dhe mbulimi i rajoneve

Sipas modelit francez, institucionet shëndetësore shpërndahen sipas hartës mjekësore, dhe për çdo rajon do të përgatisim plan strategjik rajonal për mbrojtje shëndetësore. Në fakt, në këtë mënyrë do të mundësohet rritja e rolit të rajoneve, ndërsa komunat në mënyrë aktive do të kyçen në sistem dhe do të mund t’i caktojnë problemet. Rajonet do të përgatisin politikë nacionale për rregullimin e numrit të mjekëve sipas specialitetit të tyre. Me këtë do të mundësojmë plotësim të nevojave të banorëve sipas rajoneve. …