Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov

Komuna Qendër secilin vit shpërblen edukatoret dhe kujdestaret më të mira

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

Gazifikimi i Negotinës duhet që të ribëhet prej fillimi

Shumë kopshte në Gjevgjeli me pullaze të reja

Demant nga familja Xhambazi

Është hapur kopshti i ri në Deksion

Vonon ndërtimi i shkollës fillore në lagjen e Prilepit “Stoçen Pazar”

Është ndërtuar këndi i lojërave në fshatin Istibanja

Në Strumicë nuk është ndërtuar stacioni i ri i zjarrfikësve

Në Prilep janë ndërtuar 76 banesa sociale

Rrjeti i gazit në Strumicë ende është duke u ndërtuar

Ohri ende pa tregun e ri që u premtua– themelet do të vendosen me vonesë

Fëmijët e Dojranit bëhen me kopsht të ri

Bit-pazari ende nuk u shëndërua në treg modern

Vonon ndërtimi i stacionit të pastrimit në Strumicë

Projekti “Çorobensko qoshe” në Kumanov ka ngec në labirinthet poltike