Shuto Orizare me ujësjellës të ri

Projekt: Furnizim me ujë për Shuto Orizaren. Përshkrim i projektit: Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit në vendbanimin Shuto Orizari më ndërtimin e stacionit të pompës te bul. “Bosnja dhe Hercegovina”, tuba të ri të çuar deri të rezervuari ekzistues dhe ndërtimi i rezervuarit të ri. Këtë projekt do ta realizojë Qyteti i Shkupit, në bashkëpunim me Komunën Shuto Orizare dhe me NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi – Shkup”. (Vlera për realizim: 2,5 milion euro. Afati: 2013-2015) ARSYETIM: Premtimi për ndërtimin e…

Nuk është ndërtuar sistemi i kanalizimit në Komunën e Tearcës

“Kirili dhe Metodij” në Komunën e Gazi Babës me çati dhe dysheme të reja

Dibra me treg të ri pas dy vitesh vonesë

Është asfaltuar rruga lokale në fshatin Odri

Shfuqizohet taksa radiodifuzive

Nuk është hapaur vendkalim kufitar Sanakos-Dragash me Kosovën

Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

Ende nuk ka filluar ndërtimi i kolektorit të djathë fekal në lumin Vardar

Kuvendi miratoi Ligjin për pagë minimale 12.000 denarë

Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri

Ende ndërtohet çatia e SHF “Liria” në Tetovë

Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

Asgjë nga vendbanimi elitar “Gradina” në Prilep

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Nuk është ndërtuar “Qendra e Kongresit” në Ohër