Qeveria premtoi dhe realizoi “Llogarimatësin”

Ueb-sajt i ri i Komunës së Gostivarit me të dhëna dhe informacione të karakterit publik

Nuk është publikuar lista e plotë e dokumenteve me karakter publik nga të gjitha ministritë

Duhanpirësit ende e presin aplikacionin për llogaritje të buxhetit

Nuk ka aplikacion “Ec nëpër Maqedoni”

VMRO-DPMNE: Siguri informatike

VMRO-DPMNE: E-Kadastra

VMRO-DPMNE: Softuer për sintezë të të folurit

VMRO-DPMNE: Trajnim për konceptin e-Qeveri

VMRO-DPMNE: Trajnime për shkathtësi elementare për TI

VMRO-DPMNE: Trajnime të avancuara për TI për të papunësuarit

VMRO-DPMNE: Kërkesë onlajn për kompensim me para

VMRO-DPMNE: Pagesë elektronike e taksave administrative

VMRO-DPMNE: Standarde për TI në institucionet shtetërore

VMRO-DPMNE: Udhëzues për implementimin e standardit WCAG 2.0

VMRO-DPMNE: Klube për internet

VMRO-DPMNE: Е-Demokracia

VMRO-DPMNE: Sistem logjistik-informatik (SLI) dhe Sistem informatik gjeografik-komunikues (SIGJK)