Në vend të një stadiumi modern, banorët e Prilepit ngelën me livadh

Ndërtimi i sallës sportive në Debresh mbeti premtim parazgjedhor

Është ndërtuar këndi i lojërave në fshatin Istibanja

Qendra sportive “Novo Lisiçe” u bë me sallë fitnesi modern, por jo edhe me sallën e premtuar të boksit

Ohri ende pa pishinë të mbyllur

Në USHT është ndërtuar sallë sportive

Nuk është shpallur konkurs për ndërtimin e sallës së sportit për Rabotnikçin

Pishina në Koçan ngelet e pambuluar

U ndërtua salla e sportit në Sh.f “Dituria” në fshatin Likovë

Pishina e madhe në Kavadar mbeti vetëm një dëshirë për banorët e saj

Përnjëherë përurohen pishina e mbyllur dhe e hapur në Kumanovë

Rindërtohet salla sportive në SHF “Bllazhe Koneski”

Rregullohet shëtitorja në pyjet e Gazi Babës

Ende nuk ka vetëshërbime të automatizuara për biçikleta

Në vend të pesë, dhjet pishina – por vetëm në letër!

Andrej Zhernovski: Subvencione për blerje të një biçiklete të re

Kthim i 30% të çmimit për një biçikletë të re të blerë nga qytetarët e Komunës Qendër              Arsyetim:   Në 29 maj të vitit 2014 Këshilli i Komunës Qendër, me propozim të kryetarit të Komunës, Andrej Zhernovskit, miratoi Vendimin për ndarjen e subvencioneve për blerjen e biçikletave të reja nga qytetarët e Komunës Qendër. Vlera e subvencioneve do jetë 30% e çmimit të biçikletës, por nuk do tejkalojë shumën prej 3000 denarë. [Qasur më: 22.03.2015]…

VMRO-DPMNE: Regjistër i personave që e prishin rendin dhe qetësinë publike në ndeshjet sportive

VMRO-DPMNE: Shteg për skijim në malin Vodno