Është rikonstruktuar pishina në Probishtip

Është ndërtuar fusha e sportit në Butel 1

Veles me stadium qyteti, por jo edhe me tribun dhe shteg atletike

Është rinovuar salla sportive në SHF “Gjorgjija Pulevski” në Aerodrom

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Dimitar Makedonski”

Nxënësit e SHF “Grigor Përliçev” u bënë me fushë tenisi

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Braqa Milladinovci” në Aerodrom

Janë ndërtuar fushat e sportit në Pintija edhe në f. Draçevë

Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

Nxënësit nga Kratova u bën me sallë të re sportive

Në vend të një stadiumi modern, banorët e Prilepit ngelën me livadh

Ndërtimi i sallës sportive në Debresh mbeti premtim parazgjedhor

Është ndërtuar këndi i lojërave në fshatin Istibanja

Qendra sportive “Novo Lisiçe” u bë me sallë fitnesi modern, por jo edhe me sallën e premtuar të boksit

Ohri ende pa pishinë të mbyllur

Në USHT është ndërtuar sallë sportive

Nuk është shpallur konkurs për ndërtimin e sallës së sportit për Rabotnikçin