Në Karposht filloi ndërtimi i palestrave të hapura

Nuk është ndërtuar salla sportive në Butel 2

Nxënësit në Miravci me sallë të re sportive

Negotina me terren të ri sportiv

Në Butel janë ndërtuar tre fusha sporti

Nuk është ndërtuar salla sportive në SHF “Joakim Krçoski” në Vollkovë

Ndërtohet salla e re e sportit në lagjen Çento

Është rikonstruktuar pishina në Probishtip

Është ndërtuar fusha e sportit në Butel 1

Veles me stadium qyteti, por jo edhe me tribun dhe shteg atletike

Është rinovuar salla sportive në SHF “Gjorgjija Pulevski” në Aerodrom

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Dimitar Makedonski”

Nxënësit e SHF “Grigor Përliçev” u bënë me fushë tenisi

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Braqa Milladinovci” në Aerodrom

Janë ndërtuar fushat e sportit në Pintija edhe në f. Draçevë

Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

Nxënësit nga Kratova u bën me sallë të re sportive