Nuk është përfunduar tërësisht objekti i ri i Komunës së Sarajit

Tregu i qytetit në Veles ngelet i pa mbuluar

Lumi Dabniçka në Prilep nuk është mbuluar – nuk ka as “sh” nga shëtitorja

U asfaltua rruga lokale Çegran-Tumçevisht, (Gostivar)

Nuk u unifikuan gjitha vitrinat në Çarshinë e Vjetër, Shkup

Nuk u bë rikonstruimi i Bit Pazarit

Nuk ka bulevard në rrugën “Bosnja dhe Hercegovina”

Komuna e Aerodromit më shumë se 11 vite qiramarrëse

Është realizur vetëm gjysma e rikonstruksionit të internatit në Kavadar

Qytetarët e Ohrit ende e presin tregun e ri të mbyllur

Toka është shitur, stacion të autobusëve nuk ka

Pishina e mbyllur në Kumanovë ende nuk është hapur

Trajanovski: Si u miratua PGJU i vitit 2012

Taleski: A filloi realizimi i stadiumit në Manastir?

VMRO-DPMNE: Liria e mediumeve

Do të vazhdojmë me rrumbullakësimin e kornizës ligjore që të sigurojmë kushte në të cilat institucionet që janë kompetente për kontroll dhe rregullim të mediumeve do të vendosin zbatim të papenguar dhe joselektiv të rregullativës që të mundësohet pozitë e barabartë dhe e drejtë për të gjitha mediumet në treg, do të sigurohet respektim i Ligjit për marrëdhënie pune dhe të drejta sociale të gazetarëve në të gjitha mediumet elektronike dhe të shtypura, e gjithë kjo në funksion të forcimit…

VMRO-DPMNE: Efikasiteti energjetik

Do të përgatisim ndryshime adekuate në Ligjin për ndërtim që të parashihet përgatitje e detyrueshme e studimit për efikasitet energjetik në fazën e projektimit të objektit. Do ta kompletojmë Rregulloren për efikasitet energjetik të objekteve ndërtimore që të fillojë procesi i shënimit të objekteve ndërtimore në aspekt të karakteristikave të tyre energjetike. Do të definojmë edhe procedura për kontrolle energjetike dhe autorizim të kontrollorëve energjetikë, gjegjësisht me akte nënligjore do të parashohim standarde minimale, udhëzime dhe rregulla për mënyrën se…

VMRO-DPMNE: Regjistrimi i anijeve nën flamurin e Maqedonisë

VMRO-DPMNE: Marrja e lejes për ndërtim në mënyrë elektronike