Është hapur zyra komunale në Vollkovë

Tetovarët akoma presin transportin publik

Është asfaltuar rruga Haraçinë-Grushinë

Nuk është përfunduar plotësisht rruga ‘172’ në Tetovë

Është asfaltuar rruga në fshatin Reçan, Gostivar

Asfaltohet rruga në fsh. Mirditë, Gostivar

Nuk është ndërtuar poliklinika në Komunën Ilinden

Nuk u ndërtua rrjeti i kanalizimit fekal në f. Zdunjë, Gostivar

Rruga për në Bellanoc, projekt i 2013-ës ende i papërfunduar

Është ndërtuar rruga deri te Liqeni i Mantovës

Është hapur qendra ditore për pleq në Komunën e Ilindenit

VMRO-DPMNE: Regjistër i vetëm i ekonomive bujqësore

Bujqit nuk do të kenë nevojë që të nxjerrin fleta të pronësisë ose të posedimit. Me përfundimin e Regjistrit të vetëm të ekonomive bujqësore që do të jetë plotësisht funksional dhe i lidhur me Kadastrën për patundshmëri dhe Regjistrin e kafshëve në Agjencinë për ushqim dhe veterinari, bujqit nuk do të kenë nevojë të nxjerrin dëshmi për pronësinë e tokës që e punojnë. [Afati: dhjetor 2012] Arsyetimi: Në mungesë të informatave që janë në dispozicion publik në lidhje me këtë…

BDI: Strategji për zhvillimin e turizmit

BDI: Ndryshimi i Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale

VMRO-DPMNE: Projekti “Kazermat e vjetra për zhvillim të ri – Qeveria për qytetarët”