Është rinovuar salla sportive në SHF “Gjorgjija Pulevski” në Aerodrom

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Dimitar Makedonski”

Është rikonstruktuar salla e fizkulturës në SHF “Braqa Milladinovci” në Aerodrom

Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom

Qendra sportive “Novo Lisiçe” u bë me sallë fitnesi modern, por jo edhe me sallën e premtuar të boksit

Është ndërtuar parku përkrah rrjedhës së lumit Vardar në Novo Lisiçe

Në Aerodrom është rindërtuar tërësisht rruga “Venjamin Maçukovski 4”

Është ndërtuar rruga “Anastas Mitrev 3” në Miçurin

Komuna e Aerodromit më shumë se 11 vite qiramarrëse

Ndërtohen trotuare në dhjetë rrugë në Lisiçe të Poshtme dhe të Epërme

Është rindërtuar rruga e cila lidh Lisiçen e Epërme dhe atë të Poshtme

SHF ” Bllazhe Koneski” në Aerodrom ende pa fasadë energjetike

Rindërtohet salla sportive në SHF “Bllazhe Koneski”

Ndërtohet parku në “Banovina” të Lisiçës së Epërme