Nuk u përfundua ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Mateç

VMRO-DPMNE: Ndihmë për prindërit e vetëm me fëmijë që kanë pengesa në zhvillim

VMRO-DPMNE: Përcaktimi i çmimeve të vetme dhe referente për barnat

VMRO-DPMNE: “Çdokund të sigurt”

VMRO-DPMNE: “Teatri i vjetër”

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i Muzeut arkeologjik

BDI: Revitalizimi i Çarshisë së Vjetër të Shkupit

BDI: Projektet aktuale në pjesën e ujërave të ndotura

VMRO-DPMNE: Fermë ere në Bogdanc

VMRO-DPMNE: Realizimi i rekomandimeve të GREKO-s

VMRO-DPMNE: Inspektorat shtetëror për punë

VMRO-DPMNE: Projekti “Fshati maqedonas”

VMRO-DPMNE: Ligj për parandalimin e dhunës dhe sjelljes së pahijshme në ndeshjet sportive

VMRO-DPMNE: Këshilli bujqësor

VMRO-DPMNE: Pagesë elektronike e taksave administrative

VMRO-DPMNЕ: Тransformimi i punësimeve të nëpunësve shtetërorë

VMRO-DPMNE: Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar

VMRO-DPMNE: Projekti “Kazermat e vjetra për zhvillim të ri – Qeveria për qytetarët”