VMRO – DPMNE: Bileta për më shumë udhëtime

Me këtë projekt është paraparë që  krahas biletave aktuale mujore, kthyese dhe biletat për një drejtim të fillojë përdorimi i një lloji të ri biletash për më shumë udhëtime (10 udhëtime). Me lëshimin në përdorim të këtij lloji të biletave HM Transport SHA do bëjë 30% lirim nga çmimi i rregullt për numër të njëjtë të udhëtimeve. në këtë mënyrë do të mundësohet fleksibilitet më i madh i HM Transport SHA për të plotësuar kërkesat e qytetarëve të cilët i…

VMRO-DPMNE: Rikonstruimi i Shtëpisë të shëndetit Kriva Pallankë

Është paraparë rikonstruim dhe adaptim i hapësirës së bodrumit me sipërfaqe prej 500 m2, në të cilin do të vendoset gjendra e urgjencës, ambulanta, laboratori,  pjesa për larjen e rrobave dhe sterilizim, toaletet dhe garderobe për personelin. Gjithashtu, do të bëhet edhe ndërrimi i dyshemeve, tavaneve, shtresave të murit, dyerve dhe dritareve, si dhe ndërrimi i instalimit të përgjithshëm. Në suaza të objektit të njejtë do të kryhet edhe ndërrim i çatisë dhe konstrukcionit të çatisë dhe do të bohet…

VMRO – DPMNE: Rikonstruimi i hekurudhës Nogaevci – Gradsko – Negotinë

Ky aksion është pjesë e projektit për rikonstruim të tre pjesëve të hekurudhës së Korridorit 10 me mjete financiare të siguruara nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Realizimi i këtij projekti ka për qëllim  rritjen e nivelit të sigurisë, si dhe rritjen e shpejtësisë së lëvizjes së trenave deri në 120 km/h në pjesën e hekurudhës me një gjatësi prej 30 km. Buxheti:   9.400.000 euro [Afati: viti 2014]     Arsyetim: Rikonstruimi i hekurudhës Nogaevci – Negotinë filloi më 27…

VMRO-DMPNE: Kryerja e stazhit në Maqedoni nga Maqedonasit prej shteteve fqinje dhe diasporës

Qëllimi i këtij projekti është afrimi i të rinjve prej diasporës me Republikën e Maqedonisë. Është paraparë pjesëmarrje e studentëve të viteve përfundimtare të studimeve, pjesëtarë të komuniteteve maqedonase në shtetet fqinje dhe në diasporë. Të njëjtit do të kryejnë stazhin dhe marrin pjesë në aktivitetet punuese të institucioneve shtetërore në Maqedoni, më saktësisht në ato institucione që e trajtojnë fushën lidhur me kualifikimet e tyre arsimore. Buxheti: 7.500.000 denarë. Afati: [2015]   Arsyetim: Mundësia për kryerjen e stazhit nga maqedonasit…

VMRO – DPMNE: Rehabilitim, mbindërtim dhe rekonstruim i stacioneve më të mëdha hekurudhore

Me rehabilitim dhe rekonstruim të një pjese të stacioneve hekurudhore aktuale në Korridorin 10 dhe degën 10-b në pajtim me praktikat e mira të BE-së, mundësohet shërbim më kualitativ dhe më i shpejtë për udhëtarët, do të inkuadrohen sisteme bashkëkohore të sinjalizimit dhe informimit të udhëtarëve dhe do të mundësohet siguri më e madhe në perone, dhe vëmendje e veçantë do t’u kushtohet njerëzve me nevoja të veçanta të cilëve do t’u lehtësohet hyrja në objekt dhe lëvizja brenda tij.…

VMRO – DPMNE: Themelimi i një Info – Qendre 24/7 në kuadër të Ministrisë së punëve të jashtme

Qëllimi i këtij projekti është qasja më e madhe deri të të gjitha informatat për punën dhe shërbimet e Ministrisë së punëve të jashtme, për të gjithë qytetarët dhe palët e interesuara. I njëjti do të konbribuojë edhe për informimin më të shpejtë, por edhe plotësimin e nevojave të të gjithë atyre qytetarëve të interesuar, me qëllim që të lehtësohet qasja deri tek informatat dhe shërbimet. Info-qendra përveç që do të jetë në dispozicion 24 orë, 7 ditë në javë,…

VMRO-DPMNE: Masa të reja nga Programi IPARD

Në vitin 2012 do të ndërmerren aktivitete edhe për akreditimin e masave të reja nga programi IPARD që kanë të bëjnë me përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës rurale, zhvillimin lokal rural, me të cilat do të mundësohet që edhe komunat të aplikojnë për projekte në drejtim të infrastrukturës rurale si parakusht për zhvillimin e sektorit rural. [Afati: 2012] Arsyetimi: Në mungesë të informatave që janë në dispozicion publik në lidhje me këtë premtim, u drejtuam në mënyrë të drejtpërdrejtë te…

VMRO-DPMNE: Liria e mediumeve

Do të vazhdojmë me rrumbullakësimin e kornizës ligjore që të sigurojmë kushte në të cilat institucionet që janë kompetente për kontroll dhe rregullim të mediumeve do të vendosin zbatim të papenguar dhe joselektiv të rregullativës që të mundësohet pozitë e barabartë dhe e drejtë për të gjitha mediumet në treg, do të sigurohet respektim i Ligjit për marrëdhënie pune dhe të drejta sociale të gazetarëve në të gjitha mediumet elektronike dhe të shtypura, e gjithë kjo në funksion të forcimit…

VMRO-DPMNE: Zona zhvillimore turistike dhe dhënie e plazheve me koncesion

Rritje e potencialeve duke krijuar zona zhvillimore turistike, por edhe duke caktuar lokacione plotësuese për investuesit e vendit dhe të huaj për zhvillimin e vendeve për rreth liqeneve, për ndërtim të hoteleve dhe objekteve komerciale. Do të vazhdojmë me procedurat për dhënie të plazheve përreth liqeneve me koncesion, me qëllim që të krijohen hapësira të rregulluara për pushim. [Afati: 2012] Arsyetimi: Në gusht të vitit 2011 ka filluar projekti nëpërmjet të të cilit ofrohet toka që është në pronësi shtetërore…

VMRO-DPMNE: 12 mijë denarë për shërim jashtë vendit

Do ta ndryshojmë Dispozitën për lartësinë e participimit gjatë shërimit jashtë vendit, gjegjësisht do të mundësojmë që shuma maksimale e pjesëmarrjes së personit të siguruar të jetë 12.000 denarë. Me nënshkrimin e marrëveshjeve me spitalet e huaja dhe me ndryshimet përkatëse të ligjeve dhe të akteve nënligjore, do t’i lirojmë personat e siguruar nga Maqedonia nga pagesa e participimit e cila tani është 20% e vlerës së operimit jashtë vendit. Efekti do të jetë që do t’u jepet fund apeleve…

VMRO-DPMNE: Efikasiteti energjetik

Do të përgatisim ndryshime adekuate në Ligjin për ndërtim që të parashihet përgatitje e detyrueshme e studimit për efikasitet energjetik në fazën e projektimit të objektit. Do ta kompletojmë Rregulloren për efikasitet energjetik të objekteve ndërtimore që të fillojë procesi i shënimit të objekteve ndërtimore në aspekt të karakteristikave të tyre energjetike. Do të definojmë edhe procedura për kontrolle energjetike dhe autorizim të kontrollorëve energjetikë, gjegjësisht me akte nënligjore do të parashohim standarde minimale, udhëzime dhe rregulla për mënyrën se…

VMRO-DPMNE: Sanim dhe renovim i bibliotekës në Kriva Pallankë

Me sanimin dhe renovimin e bibliotekës do të përmirësohen jo vetëm kushtet për punë, por do të sigurohen edhe kushte përkatëse për mbrojtjen e fondit të librave që e posedon biblioteka në Kriva Pallankë. Buxheti: 250.000 denarë. Bartës: Qendra për kulturë – Kriva Pallankë. [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave nga mediumet, si dhe nga “Llogaridhënia për punën e Qeverisë që udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja dhe partnerët e saj të koalicionit 2011-2012”, faqja 183, biblioteka e qytetit në Kriva Pallankë është sanuar…

VMRO-DPMNE: Plan nacional për mbrojtjen e ajrit

Do të sjellim Plan nacional për mbrojtjen e ajrit. [Afati: 2012] Arsyetimi: Plani nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental është sjellë në maj të vitit 2012: Përgatitja e Planit nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental për Republikën e Maqedonisë paraqet udhërrëfyes për mbrojtjen dhe avancimin e kualitetit të ajrit në Republikën e Maqedonisë. Plani nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental është përgatitur në periudhën 2011 – 2012, në përputhje me kërkesat ligjore dhe duke i shfrytëzuar udhëzimet që janë definuar…

VMRO-DPMNE: Kartelë elektronike shëndetësore

Me kartelën elektronike shëndetësore do të zëvendësohet libreza prej letre dhe kartonat e kaltërt. Personat e siguruar dhe firmat nuk do të kenë nevojë të vijnë te njësitë rajonale të FSSHM-së. Bartës: Ministria për shëndetësi dhe FSSHM-ja. [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave nga mediumet, prej ditës së enjte (19.07.2012) do të fillojë dhënia e kartelave elektronike shëndetësore, të cilat pritet të hyjnë në funksion në fillim të vitit të ardhshëm. Kartelat elektronike do të kushtojnë 250 denarë, gjegjësisht 100 denarë…

VMRO-DPMNE: Programi nacional për redukimin e emetimit të substancave të caktuara ndotëse

Do të miratojmë Program nacional për redukimin gradual të sasive të emetuara të substancave të caktuara ndotëse në nivel të Republikës së Maqedonisë. [Afati: 2012] Arsyetimi: Programi nacional për redukimin gradual të sasive të emetuara të substancave të caktuara ndotëse në nivel të Republikës së Maqedonisë është miratuar në maj të vitit 2012. Qëllimi i programit është të identifikohen masat për redukimin e emetimit të substancave ndotëse (SO2 – sulfur dioksidi; NO – oksidet e azotit si diokside të azotit;…

VMRO-DPMNE: Ngritja e kualitetit të shërbimeve shëndetësore

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i teatrit në Veles

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i mbikalimit në Bërvenicë