Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov

Janë rindërtuar vetëm disa pjesë të rrugëve në Qendër

Kapishteci me park të ri

Nuk është ndërtuar parkimi montazh mes rrugëve “Vasil Gjorgov” dhe “Kozara”

Rrjeti i gazit në Strumicë ende është duke u ndërtuar

Ohri ende pa tregun e ri që u premtua– themelet do të vendosen me vonesë

Bit-pazari ende nuk u shëndërua në treg modern

Në Aerodrom është rindërtuar tërësisht rruga “Venjamin Maçukovski 4”

Rikonstruktimi i rrugës “11 Tetori” në Probishtip me vonesë prej katër vitesh

Shkupi prej vitit 2008 pa treg automobilash

Nuk është ndërtuar ura në lumin Babuna në Bogomill

Plazhet në Stenje dhe Slivicë morën pamje të re

Është ndërtuar rruga “Anastas Mitrev 3” në Miçurin

Tregu i qytetit në Veles ngelet i pa mbuluar

Premtimet për ndërtim të gjashtë autostradave VMRO DPMNE i dha për të tretën herë me rradhë

Pishina në Koçan ngelet e pambuluar

Dy bulevardet e reja në Strumicë ngelen vetëm pjesë e programit të Zaevit

VMRO DPMNE-së dhe Trajanovskit nuk ju eci ndërtimi i kalimeve nëntokësore