Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Zona industriale në Vizbegovë nuk është urbanizuar dhe nuk ka infrastrukturë

Janë asfaltuar rrugët në fshatin Simnicë

Asfaltohet rruga në Vasilevë

Rruga “Dame Gruev” nuk u shndërrua në bulevard

Koçani vetëm në një pjesë ndau kanalizimin atmosferik nga ai fekal

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov

Janë rindërtuar vetëm disa pjesë të rrugëve në Qendër

Kapishteci me park të ri

Nuk është ndërtuar parkimi montazh mes rrugëve “Vasil Gjorgov” dhe “Kozara”

Rrjeti i gazit në Strumicë ende është duke u ndërtuar

Ohri ende pa tregun e ri që u premtua– themelet do të vendosen me vonesë

Bit-pazari ende nuk u shëndërua në treg modern