Koçani vetëm në një pjesë ndau kanalizimin atmosferik nga ai fekal

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov

Janë rindërtuar vetëm disa pjesë të rrugëve në Qendër

Kapishteci me park të ri

Nuk është ndërtuar parkimi montazh mes rrugëve “Vasil Gjorgov” dhe “Kozara”

Rrjeti i gazit në Strumicë ende është duke u ndërtuar

Ohri ende pa tregun e ri që u premtua– themelet do të vendosen me vonesë

Bit-pazari ende nuk u shëndërua në treg modern

Në Aerodrom është rindërtuar tërësisht rruga “Venjamin Maçukovski 4”

Rikonstruktimi i rrugës “11 Tetori” në Probishtip me vonesë prej katër vitesh

Shkupi prej vitit 2008 pa treg automobilash

Nuk është ndërtuar ura në lumin Babuna në Bogomill

Plazhet në Stenje dhe Slivicë morën pamje të re

Është ndërtuar rruga “Anastas Mitrev 3” në Miçurin