Komuna e Tetovës filloi me aksionin për lirimin e trotuareve

Qyteti i Shkupit akoma nuk e ka mbyllur rrugën rreth lumit Vardar, afër QTQ-së

Është duke u rikonstruktuar rruga rajonale Jegunovcë- Përshevcë

Sanimi i rrugëve të dëmtuara në Tetovë në pranverë

“Shkup-Bllacë” nuk do ta ndjek dinamikën e autostradës “Arbër Xhaferi”

Janë krijuar kushte ligjore për rritje të gjelbërimit në vendet urbane

Janë asfaltuar pjesë të Bulevardit “Bllagoja Toska” në Tetovë

Lehtë u premtuan miliarda euro për qindra kilometra rrugë të reja

Nuk është ndërtuar sistemi i kanalizimit në Komunën e Tearcës

Dibra me treg të ri pas dy vitesh vonesë

Është asfaltuar rruga lokale në fshatin Odri

Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Zona industriale në Vizbegovë nuk është urbanizuar dhe nuk ka infrastrukturë

Janë asfaltuar rrugët në fshatin Simnicë

Asfaltohet rruga në Vasilevë

Rruga “Dame Gruev” nuk u shndërrua në bulevard

Koçani vetëm në një pjesë ndau kanalizimin atmosferik nga ai fekal