Janë krijuar kushte ligjore për rritje të gjelbërimit në vendet urbane

Janë asfaltuar pjesë të Bulevardit “Bllagoja Toska” në Tetovë

Lehtë u premtuan miliarda euro për qindra kilometra rrugë të reja

Nuk është ndërtuar sistemi i kanalizimit në Komunën e Tearcës

Dibra me treg të ri pas dy vitesh vonesë

Është asfaltuar rruga lokale në fshatin Odri

Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Zona industriale në Vizbegovë nuk është urbanizuar dhe nuk ka infrastrukturë

Janë asfaltuar rrugët në fshatin Simnicë

Asfaltohet rruga në Vasilevë

Rruga “Dame Gruev” nuk u shndërrua në bulevard

Koçani vetëm në një pjesë ndau kanalizimin atmosferik nga ai fekal

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”

Rruga “Vllae” me asfalt të ri

Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov