Është formuar njësia për ndalim të kontrabandës me emigrantë dhe tregtisë me njerëz

Nuk ka Komision të pavarur dhe efikas për antikorrupsion

Nuk janë bërë reforma në Komisionin për Mbrojtje nga Diskriminimi

Një pjesë e madhe shfrytëzuesve të buxhetit i kanë publikuar llogaritë përfundimtare në internet

Nuk ka filluar rikonstruktimi i ujësjellësit në Komunën e Haraçinës

Ende nuk ka revizion të PDU-së në Komunën e Aerodromit

Nuk janë zvogëluar dënimet për ofendim dhe shpifje në një euro

Nuk është formuar departamenti gjyqësor për vepra penale për persona me kompetenca policore

Procedura për formimin e avokatit të policisë është duke u realizuar

Janë bërë hapa për rritje të transparencës në administratën publike

Shillegov promovoi projektin “Fidane për çdo fëmijë”

Për qytetarët të shtrenjta, për buxhetin gjyqësor të vogla – taksat gjyqësore ende nuk janë ulur

Mandatet e rizgjedhjes së kryeministrit nuk janë kufizuar

Komuna e Tetovës filloi me aksionin për lirimin e trotuareve

Qyteti i Shkupit akoma nuk e ka mbyllur rrugën rreth lumit Vardar, afër QTQ-së

Qeveria premtoi dhe realizoi “Llogarimatësin”

Është duke u rikonstruktuar rruga rajonale Jegunovcë- Përshevcë

Qeveria filloi me masat për prindërit e vetëm