Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Nuk është ndërtuar “Qendra e Kongresit” në Ohër

Prilepi përfundimisht do të bëhet me fabrikë për seleksionim sekondarë të mbeturinave

Nuk është ndërtuar tregu i kafshëve

Nuk janë vendosur kolektorët diellor nëpër shkolla në Gjorçe Petrov

Banorët e Prilepit me stacion të ri të autobusëve

Tetovarët akoma presin transportin publik

Zona industriale në Vizbegovë nuk është urbanizuar dhe nuk ka infrastrukturë

Janë asfaltuar rrugët në fshatin Simnicë

Asfaltohet rruga në Vasilevë

Rruga “Dame Gruev” nuk u shndërrua në bulevard

Lëshohen në përdorim stacioni për grumbullimin e mbeturinave në Tetovë

Turistët në Ohër numërohen me gishta, ndërsa taksa paguhet, por me subvencione

Koçani vetëm në një pjesë ndau kanalizimin atmosferik nga ai fekal

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”

Rruga “Vllae” me asfalt të ri