Sh.F “25 Maji”- Hasanbeg me objekt të rinovuar

U bë rikonstruimi dhe rehabilitimi i Sh.F ‘Bashkimi’ – Gostivar

Andrej Zhernovski: Subvencione për blerje të një biçiklete të re

Kthim i 30% të çmimit për një biçikletë të re të blerë nga qytetarët e Komunës Qendër              Arsyetim:   Në 29 maj të vitit 2014 Këshilli i Komunës Qendër, me propozim të kryetarit të Komunës, Andrej Zhernovskit, miratoi Vendimin për ndarjen e subvencioneve për blerjen e biçikletave të reja nga qytetarët e Komunës Qendër. Vlera e subvencioneve do jetë 30% e çmimit të biçikletës, por nuk do tejkalojë shumën prej 3000 denarë. [Qasur më: 22.03.2015]…

VMRO-DPMNE: Masa të reja nga Programi IPARD

Në vitin 2012 do të ndërmerren aktivitete edhe për akreditimin e masave të reja nga programi IPARD që kanë të bëjnë me përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës rurale, zhvillimin lokal rural, me të cilat do të mundësohet që edhe komunat të aplikojnë për projekte në drejtim të infrastrukturës rurale si parakusht për zhvillimin e sektorit rural. [Afati: 2012] Arsyetimi: Në mungesë të informatave që janë në dispozicion publik në lidhje me këtë premtim, u drejtuam në mënyrë të drejtpërdrejtë te…

VMRO-DPMNE: Zona zhvillimore turistike dhe dhënie e plazheve me koncesion

Rritje e potencialeve duke krijuar zona zhvillimore turistike, por edhe duke caktuar lokacione plotësuese për investuesit e vendit dhe të huaj për zhvillimin e vendeve për rreth liqeneve, për ndërtim të hoteleve dhe objekteve komerciale. Do të vazhdojmë me procedurat për dhënie të plazheve përreth liqeneve me koncesion, me qëllim që të krijohen hapësira të rregulluara për pushim. [Afati: 2012] Arsyetimi: Në gusht të vitit 2011 ka filluar projekti nëpërmjet të të cilit ofrohet toka që është në pronësi shtetërore…

VMRO-DPMNE: 12 mijë denarë për shërim jashtë vendit

Do ta ndryshojmë Dispozitën për lartësinë e participimit gjatë shërimit jashtë vendit, gjegjësisht do të mundësojmë që shuma maksimale e pjesëmarrjes së personit të siguruar të jetë 12.000 denarë. Me nënshkrimin e marrëveshjeve me spitalet e huaja dhe me ndryshimet përkatëse të ligjeve dhe të akteve nënligjore, do t’i lirojmë personat e siguruar nga Maqedonia nga pagesa e participimit e cila tani është 20% e vlerës së operimit jashtë vendit. Efekti do të jetë që do t’u jepet fund apeleve…

VMRO-DPMNE: Sanim dhe renovim i bibliotekës në Kriva Pallankë

Me sanimin dhe renovimin e bibliotekës do të përmirësohen jo vetëm kushtet për punë, por do të sigurohen edhe kushte përkatëse për mbrojtjen e fondit të librave që e posedon biblioteka në Kriva Pallankë. Buxheti: 250.000 denarë. Bartës: Qendra për kulturë – Kriva Pallankë. [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave nga mediumet, si dhe nga “Llogaridhënia për punën e Qeverisë që udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja dhe partnerët e saj të koalicionit 2011-2012”, faqja 183, biblioteka e qytetit në Kriva Pallankë është sanuar…

VMRO-DPMNE: Plan nacional për mbrojtjen e ajrit

Do të sjellim Plan nacional për mbrojtjen e ajrit. [Afati: 2012] Arsyetimi: Plani nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental është sjellë në maj të vitit 2012: Përgatitja e Planit nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental për Republikën e Maqedonisë paraqet udhërrëfyes për mbrojtjen dhe avancimin e kualitetit të ajrit në Republikën e Maqedonisë. Plani nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental është përgatitur në periudhën 2011 – 2012, në përputhje me kërkesat ligjore dhe duke i shfrytëzuar udhëzimet që janë definuar…

VMRO-DPMNE: Kartelë elektronike shëndetësore

Me kartelën elektronike shëndetësore do të zëvendësohet libreza prej letre dhe kartonat e kaltërt. Personat e siguruar dhe firmat nuk do të kenë nevojë të vijnë te njësitë rajonale të FSSHM-së. Bartës: Ministria për shëndetësi dhe FSSHM-ja. [Afati: 2012] Arsyetimi: Sipas informatave nga mediumet, prej ditës së enjte (19.07.2012) do të fillojë dhënia e kartelave elektronike shëndetësore, të cilat pritet të hyjnë në funksion në fillim të vitit të ardhshëm. Kartelat elektronike do të kushtojnë 250 denarë, gjegjësisht 100 denarë…

VMRO-DPMNE: Programi nacional për redukimin e emetimit të substancave të caktuara ndotëse

Do të miratojmë Program nacional për redukimin gradual të sasive të emetuara të substancave të caktuara ndotëse në nivel të Republikës së Maqedonisë. [Afati: 2012] Arsyetimi: Programi nacional për redukimin gradual të sasive të emetuara të substancave të caktuara ndotëse në nivel të Republikës së Maqedonisë është miratuar në maj të vitit 2012. Qëllimi i programit është të identifikohen masat për redukimin e emetimit të substancave ndotëse (SO2 – sulfur dioksidi; NO – oksidet e azotit si diokside të azotit;…

VMRO-DPMNE: Formimi i bibliotekës për të verbërit

VMRO-DPMNE: Riorganizim i Agjencisë për promovimin dhe përkrahjen e turizmit

VMRO-DPMNE: Ndihmë në të holla për invalidët

VMRO-DPMNE: E-Kadastra

VMRO-DPMNE: Aksi rrugor Qendra për skijim Kozhuf – Gjevgjeli

VMRO-DPMNE: Resnje-Markova Noga, pjesa prej Makazit deri në Dollno Dupeni

VMRO-DPMNE: Ndihmë financiare për fëmijët pa prindër që studiojnë

VMRO-DPMNE: Aplikacion elektronik për ankandet publike