VMRO – DPMNE: Bileta për më shumë udhëtime

Me këtë projekt është paraparë që  krahas biletave aktuale mujore, kthyese dhe biletat për një drejtim të fillojë përdorimi i një lloji të ri biletash për më shumë udhëtime (10 udhëtime). Me lëshimin në përdorim të këtij lloji të biletave HM Transport SHA do bëjë 30% lirim nga çmimi i rregullt për numër të njëjtë të udhëtimeve. në këtë mënyrë do të mundësohet fleksibilitet më i madh i HM Transport SHA për të plotësuar kërkesat e qytetarëve të cilët i…

VMRO-DPMNE: Rikonstruimi i Shtëpisë të shëndetit Kriva Pallankë

Është paraparë rikonstruim dhe adaptim i hapësirës së bodrumit me sipërfaqe prej 500 m2, në të cilin do të vendoset gjendra e urgjencës, ambulanta, laboratori,  pjesa për larjen e rrobave dhe sterilizim, toaletet dhe garderobe për personelin. Gjithashtu, do të bëhet edhe ndërrimi i dyshemeve, tavaneve, shtresave të murit, dyerve dhe dritareve, si dhe ndërrimi i instalimit të përgjithshëm. Në suaza të objektit të njejtë do të kryhet edhe ndërrim i çatisë dhe konstrukcionit të çatisë dhe do të bohet…

Zoran Stavrevski: Përqindje më të ulëta të kamatës për bonot e thesarit

Konsideroj se janë krijuar kushtet për zvogëlim plotësues të përqindjeve të kamatave. Na ankandin  e parë të ardhshëm kur do t’i shpallim bonot e thesarit, ato do të kenë përqindje më të ulët të kamatës. Këtë e bën Ministria për financa që të ndikojë dhe të dërgojë sinjal deri te bankat, që të plasojnë një sasi më të madhe të mjeteve në ekonomi nëpërmjet kredive, ose t’i zvogëlojnë përqindjet e tyre të kamatës. Më e mira do të ishte që…

Nikolla Popovski: Fillimi i bisedimeve për anëtarësim me KE-në