Nuk u unifikuan gjitha vitrinat në Çarshinë e Vjetër, Shkup

Objekti i shkollës në Sellcë, edhe pas 16 viteve i papërfunduar

Andrej Zhernovski: Gazifikim i Komunës Qendër

  Gazifikimi i Komunës Qendër me të cilin do të mundësohen fatura më të ulëta për ngrohje dhe performanca më të larta ekologjike. Gazifikimi do të zhvillohet në dy faza – në fazën e parë do të kyçen shpenzuesit më të mëdhenj, ndërsa në fazën e dytë do të kyçen edhe ndërtesat kolektive për banim. Për këtë qëllim, që në seancën e parë të Këshillit të komunës do të krijohet ndërmarrje publike komunale “Centargas” që do të jetë e obliguar…

VMRO – DPMNE: Themelimi i një Info – Qendre 24/7 në kuadër të Ministrisë së punëve të jashtme

Qëllimi i këtij projekti është qasja më e madhe deri të të gjitha informatat për punën dhe shërbimet e Ministrisë së punëve të jashtme, për të gjithë qytetarët dhe palët e interesuara. I njëjti do të konbribuojë edhe për informimin më të shpejtë, por edhe plotësimin e nevojave të të gjithë atyre qytetarëve të interesuar, me qëllim që të lehtësohet qasja deri tek informatat dhe shërbimet. Info-qendra përveç që do të jetë në dispozicion 24 orë, 7 ditë në javë,…

Ratko Dimitrovski: Ndërtimi i 42 banesave sociale

„Do sigurojmë kushte përkatëse për fillimin e ndërtimit të një kompleksi banesash për shfrytëzuesit e ndihmës sociale. Për këtë qëllim do fillojmë me rregullim infrastrukturor dhe komunal të hapësirave. në lagjen Draqeviq, në bashkëpunim me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë do fillojë ndërtimi i një objekti për banim me 42 hyrje. Mjete financiare 36.900.000 denarë. Burim i financimit: Buxheti i Republikës së Maqedonisë “  [Afati: viti 2013–2014]   Arsyetim:   Më 31 tetor të vitit 2014 kryetari i organizatës komunale…

Vlladimir Taleski: Do të ndërtojmë stadium të ri në Manastir

Do të ndërtohen tre tribuna të reja, ndërsa do të renovohet tribuna aktuale jugore. Do të ndërtojmë një stadium futbolli të cilin Manastiri nuk e ka pasur që nga Heraklea e deri më sot.  Realizimi i projektit do të fillojë nga data 1 qershor, ndërsa investimet dhe punimet më të mëdha do të bëhen për tribunën veriore e cila kushton rreth 4,5 milion euro, ndërsa vlera e përgjithshme e të gjithë stadiumit është rreth 8 milion euro.  Afati: [fillimi: qershor…

A do t’ua shkurtojë jetën banorëve të saj, Qeveria e Maqedonisë?

VMRO-DPMNE: Efikasiteti energjetik

Do të përgatisim ndryshime adekuate në Ligjin për ndërtim që të parashihet përgatitje e detyrueshme e studimit për efikasitet energjetik në fazën e projektimit të objektit. Do ta kompletojmë Rregulloren për efikasitet energjetik të objekteve ndërtimore që të fillojë procesi i shënimit të objekteve ndërtimore në aspekt të karakteristikave të tyre energjetike. Do të definojmë edhe procedura për kontrolle energjetike dhe autorizim të kontrollorëve energjetikë, gjegjësisht me akte nënligjore do të parashohim standarde minimale, udhëzime dhe rregulla për mënyrën se…