VMRO-DPMNE: Qendra dimërore Kozhuf

VMRO-DPMNE: Riparim i hekurudhës së Korridorit 10 në gjatësi prej 54 km

VMRO-DPMNE: Blerja e vagonëve të ri/të reparuar për transport të mallrave

VMRO-DPMNE: Banesa për fëmijët pa prindër

VMRO-DPMNE: Rrugë deri te manastiri Treskavec

VMRO-DPMNE: Mësim nëpërmjet lojës

VMRO-DPMNE: Burime të rigjenerueshme të energjisë elektrike

VMRO-DPMNE: Shteg për skijim në malin Vodno

VMRO-DPMNE: Qendra për dhënie të ndihmës në kushte shtëpiake për personat e paaftë

VMRO-DPMNE: Qendra ditore për fëmijët me nevoja të veçanta

VMRO-DPMNE: Qendër transitore për vendosje 24-orëshe të fëmijëve të rrugës

VMRO-DPMNE: Trajnime për shkathtësi elementare për TI

VMRO-DPMNE: Trajnime të avancuara për TI për të papunësuarit

VMRO-DPMNE: Qendër ditore për fëmijët me autizëm

VMRO-DPMNE: Regjistër i personave të ndëshkuar për keqpërdorim të fëmijëve

VMRO-DPMNE: Projekti “ARM-ja – shtëpia ime e vërtetë”

VMRO-DPMNE: Projekti: “Leje për vozitje në moshë 16 vjeçare”

VMRO-DPMNE: Pishinë e mbyllur në Ohër