VMRO-DPMNE: Këshilltarë të autorizuar privatë

VMRO-DPMNE: Qendra për blerje me shumicë-distributive për pemë dhe perime të freskëta

VMRO-DPMNE: Subvencione për 670 milionë euro

VMRO-DPMNE: Subvencionet për vitin 2012

VMRO-DPMNE: Bashkim i tokave bujqësore

VMRO-DPMNE: Marrja e lejeve për prerje të drurëve

VMRO-DPMNE: Peshkim në Liqenin e Dojranit

VMRO-DPMNE: Shfrytëzimi i tokës bujqësore shtetërore pa marrëveshje

VMRO-DPMNE: Këshilli bujqësor

VMRO-DPMNE: Rrjeti i të dhënave të kontabilitetit nga ekonomitë bujqësore

VMRO-DPMNE: Qendër për thirrje dhe informim në Ministrinë për bujqësi, pylltari dhe menaxhim me ujërat

VMRO-DPMNE: Liberalizimi i shërbimeve veterinare

VMRO-DPMNE: Ndërtesë e re e Ministrisë për bujqësi, pylltari dhe menaxhim me ujërat

VMRO-DPMNE: Këshilla profesionale kualitative pa pagesë për bujqit

VMRO-DPMNE: Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar

VMRO-DPMNE: Regjistër për familjet e bletëve

VMRO-DPMNE: Rregullativë ligjore për punëtorët sezonalë në bujqësi

VMRO-DPMNE: Rritje e hapësirës së ujitur tokësore