Fermerët këtë vit pritet të marrin “naftë të gjelbër”

Nuk është rikonstruktuar sistemi i ujitjes në Dibër

Filloi rregullimi i Lumit të Vinicës

Nuk është ndërtuar diga “Konsko”

Ngelen vetëm paralajmërimet për ndërtimin e rrjetit fekal në bulevardin “Partizanska”

Këshilla dhe informacione onlajn për bujqit

Nuk ka zgjerim të sistemit SCADA në “Ujësjellësin” e Shkupit

VMRO-DPMNE: Renovim i njësive rajonale të Ministrisë për bujqësi, pylltari dhe menaxhim me ujërat

VMRO-DPMNE: Zvogëlim i hapësirave të tokave bujqësore private që nuk punohen një kohë më të gjatë

VMRO-DPMNE: Fushatë mediale për bashkimin ekonomik të bujqve

VMRO-DPMNE: Shkëmbimi i tokës shtetërore bujqësore me atë private

VMRO-DPMNE: Strategji afatgjate për ngritjen e kualitetit të materialit për farë dhe fidane

BDI: Projektet aktuale në pjesën e ujërave të ndotura

VMRO-DPMNE: Projekti 50 qilare të reja të verës

VMRO-DPMNE: Reorganizim i ndërmarrjeve për menaxhim me ujërat dhe bashkësitë e ujërave

VMRO-DPMNE: Kredi për investime bujqësore

VMRO-DPMNE: Këshilltarë të autorizuar privatë

VMRO-DPMNE: Qendra për blerje me shumicë-distributive për pemë dhe perime të freskëta