Ka skaduar afati i rikonstruimit të Teatrit Kombëtar Shqiptar- Shkup

U asfaltua rruga në fshatin Balindoll

U bë rikonstruimi dhe rehabilitimi i Sh.F ‘Bashkimi’ – Gostivar

U ndriçua Çarshia e vjetër- Shkup

Përkundër premtimeve se do të jetë gati më 2014-tën, puna për Sheshin Skendërbeu në Shkup ka ngecur

Nuk u unifikuan gjitha vitrinat në Çarshinë e Vjetër, Shkup

Nuk u përfundua kanali në Haraçinë

U ndërruan dritaret në Sh.F “Goce Delçev”, Gostivar

VMRO-DPMNE: Regjistër i vetëm i ekonomive bujqësore

Bujqit nuk do të kenë nevojë që të nxjerrin fleta të pronësisë ose të posedimit. Me përfundimin e Regjistrit të vetëm të ekonomive bujqësore që do të jetë plotësisht funksional dhe i lidhur me Kadastrën për patundshmëri dhe Regjistrin e kafshëve në Agjencinë për ushqim dhe veterinari, bujqit nuk do të kenë nevojë të nxjerrin dëshmi për pronësinë e tokës që e punojnë. [Afati: dhjetor 2012] Arsyetimi: Në mungesë të informatave që janë në dispozicion publik në lidhje me këtë…

VMRO-DPMNE: Xeherore për qymyr në Zhivojnë

Gjatë vitit 2012 do t’i përfundojmë edhe hulumtimet për xeherore të re për qymyr në Zhivojnë, e cila është e nevojshme për jetëgjatësinë e KXE Manastir (“REK Bitolla”). Kjo do të jetë xeherorja e parë në Maqedoni, ku qymyri do të nxirret nëpërmjet mihjes nëntokësore. Vlerësimet fillestare janë se rezervat gjeologjike janë rreth 108 milionë tonë qymyr, ndërsa ELEM-i përgatiti dhe revidoi një projekt për hulumtime plotësuese të detajuara gjeologjike. Deri në fund të vitit 2011 do të fillojnë punët…

VMRO-DPMNE: Xeherore për qymyr dhe termoelektranë në Mariovë

Projekti kryesor do të jetë gati gjatë vitit 2012, dhe me rezultatet e fituara do të përgatitet një studim i fizibilitetit për ndërtimin e termoelektranës së rej prej 250-300 МW. Në bazë të këtyre rezultateve, gjatë vitit 2013 do të definohet edhe dinamika e realizimit të këtij projekti, vlera e të cilit fillimisht është vlerësuar në rreth 400-450 milionë euro. [Afati: 2012 për projektin kryesor, 2013 për definimin e projektit të ri] Arsyetimi: Sipas deklaratës së njeriut të parë të…

VMRO-DPMNE: Barnatore në mjediset rurale

Do të hapen barnatore në 8 lokacione ku popullata duhet të udhëtojë edhe deri në 30 kilometra deri te barnatorja më e afërt. Barnatoret e reja do të hapen në: Staro Nagoriçan, Karbinc, Konçe – Komuna e Radovishit , Bogomillë në komunën e Izvorit, Hanet e Mavrovës në Komunën e Rostushës, dhe në Vraneshticë dhe në Drugovë të Komunës së Kërçovës. Bartës: Ministria për shëndetësi dhe FSSHM-ja. [Afati: dhjetor 2012] Arsyetimi: Sipas informatave nga zëvendës-ministri për shëndetësi, online casino Jovica…

BDI: Në vitin 2020 të rriten investimet për hulumtim dhe zhvillim

BDI: Përmirësim i infrastrukturës në të gjitha shkollat shqipe

BDI: Hapja e dy çerdheve të reja

BDI: Revitalizimi i Çarshisë së Vjetër të Shkupit

BDI: Projektet aktuale në pjesën e ujërave të ndotura

BDI: Strategji për zhvillimin e turizmit